Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Informacja o projekcie unijnym

Tytuł projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła)  - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)

Nr projektu: POIS.03.01.00-00-0053/19
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wys. 587 297 822,46 zł brutto.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 132 005 519,33 zł brutto.

Przedmiotem projektu w ramach podpisanej Umowy o dofinansowanie jest budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości ok. 29,67 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T.

Projekt jest realizowany w systemie Projektuj i Buduj w ramach 3 zadań:

 • Zadanie A: od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) o długości 11,15 km)
 • Zadanie B: od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości 10,33 km
 • Zadanie C: od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 8,19 km.

Początek budowy drogi ekspresowej S19 przyjęto w km 419+150,00 na terenie gminy Nisko w powiecie niżańskim, gdzie projektowana droga łączy się z innym odcinkiem budowanej drogi ekspresowej S19 i biegnie nowym śladem omijając okoliczne miejscowości. Początek omawianego odcinka zaczyna się zaraz za węzłem Nisko Południe. Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 4 węzły drogowe. Koniec budowy drogi ekspresowej S19 zlokalizowany jest w km 448+821,94, gdzie następuje włączenie w istniejący już przebieg drogi ekspresowej S19 w okolicach Sokołowa Małopolskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

 • budowę drogi ekspresowej S19 o długości ok. 29,67 km,
 • budowę 4 węzłów drogowych Podgórze, Nowy Kamień, Kamień, Sokołów Małopolski Północ,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) Sokołów Małopolski Północ,
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty),
 • budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych: kat. III - Kamień (w km 428+400,00), kat. II - Jeżowe (w km 428+400,00), kat. I - Górno wschód (w km 444+000,00), kat. I - Górno zachód (w km 444+000,00),

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 stanowi fragment międzynarodowego korytarza transportowego – VIA CARPATIA. Korytarz ten ma łączyć Kłajpedę (Litwa) z Salonikami (Grecja). Korytarz ten ma przebiegać przez Litwę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję i Polskę. Pełni on również rolę uzupełniającą sieć dróg międzynarodowych przebiegających przez terytorium Polski.

Głównymi celami projektu są:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
 • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podkarpackiego jak również poza granice państwa.

Spodziewane efekty

Konieczność budowy drogi ekspresowej S19 wymusza powiązanie jej z szeregiem inwestycji stanowiących ważne elementy sieci transportowej, obejmujące region oraz powiązania ponadregionalne i międzynarodowe. Projekt należy do bazowej sieci TEN-T i przyczyni się do stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą, stanowiącą główny węzeł miejski sieci bazowej.

Zakończenie realizacji projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźnika produktu dot. dł. nowych dróg, który wyniesie 29,67 km, należące do sieci TEN-T.

Inwestycja skróci czas przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami.

Szczegółowe informacje dotyczące Zadania C znajdują się w zakładce /Kontrakt/Opis kontraktu.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl