Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 23/09/2019

Podpisanie Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 19 września 2019 roku pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawarto umowę na dofinansowanie Projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem).

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na obszarze woj. podkarpackiego na odcinku w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 29,67 km. Droga jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T i stanowi fragment korytarza VIA CARPATIA.

Zakres inwestycji:

- budowa drogi ekspresowej S19 o długości ok. 29,67 km,
- budowa 4 węzłów drogowych „Podgórze”, „Nowy Kamień”, „Kamień”, „Sokołów   Małopolski Północ”,
- budowa Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) „Sokołów Małopolski Północ”,
- budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty),
- budowa ekranów akustycznych,
- budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- budowa oraz/lub przebudowa elementów infrastruktury drogowej (chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wjazdy i przejazdy awaryjne, zatoki autobusowe),
- budowa Systemu Zarzadzania Ruchem.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł
Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

Projekt będzie współfinansowany z Funduszu Spójności.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl