Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

  • Kontynuacja prac projektowych nad projektem budowlanym - uszczegółowienie rozwiązań projektowych,
  • Opracowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
  • Opracowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentu

Wykonano do końca ubiegłego okresu

Wykonano w bieżącym okresie

Wykonano narastająco do końca bieżącego okresu

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

59,8%9,2%69,0%

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie

0,0%0,0%0,0%

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

46,0%36,0%82,0%

II.4

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

66,5%0,0%66,5%

II.5

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

0,0%0,0%0,0%

II.6

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

57,0%20,0%77,0%

 

 31.07.2019

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
www.budimex.pl