Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu sierpniu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami: Pas Technologiczny – 8 050,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - Pasy technologiczne, km 441+350 - 44+500 str. L+P, 444+900 - 445+050 – 14 000,0 m2
 • Wykonanie nasypów: pas rozdziału, pobocza w km 446+000 - 447+500, 445+700 - 447+200 – 5 600,0 m3
 • Drenaż w pasie rozdziału w km 446+100 - 447+000, 445+700 - 446+100 – 1 950,0 m
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 10 do 12 cm: Łącznica Ł3 0+000 0+220, km 441+350 - 44+500 str. L+P – 4 350,0 m2
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 w km 444+970 - 445+000, 442+851 - 442+900 – 1 804,0 m2
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 40cm (G4): Pas technologiczny S19 km 440+635 - 441+400 – 1 600,0 m2
 • Umocnienie Rowu Płytą Ażurową w km 440+773 -440+845 – 36,0 m2
 • Umocnienie rowów w km 446+900 - 447+300 – 1 300,0 m
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 18 cm w km 441+600 - 442+000 str. L, 441+600 - 441+800 str. P – 2 000,0 m2
 • Drenaż podłużny średnica fi 200 mm osłonięty kruszywem i geowłókniną w km 445+200 - 445+700 – 300,0 m
 • Przykanalik 200 mm: WD-5 – 14,7 m
 • Umocnienie rowu opływowego TYP 10 - płyty ażurowe w km 440+877 -440+952 str. L – 75,0 m

Węzeł Sokołów Małopolski

 • Humusowanie terenów płaskich – 26 100,0 m2
 • Humusowanie skarp – 4 000,0 m2

Przepusty pod zjazdami

 • PZ-N4, PZ-1277R.1 - PZ-1277R.6, PD-2.4, PD-2.5, PZ-2.80 - PZ-2.89 - Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP – 200,53 m
 • P-4.1 - Przepusty pod koroną drogi; średnica fi 140 cm, rury HDPE wraz z umocnieniem – 15,6 m

DG2

 • Obrzeża betonowe – 48,0 m
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 20cm – 700,0 m2

DK19

 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 10 do 12 cm w km 0+000 - 0+614 – 5 304,0 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5 w km 0+210 - 0+480, 0+000 - 0+160, 0+480 -0+620 – 3 360,0 m2
 • km 0+093 - Fundamenty pod konstrukcje wsporcze – 1,0 szt.

DD1

 • Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm KR1 – 3 500,0 m3

DD2

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 6 756,0 m3

DD6

 • Warstwa wiążąca – AC 16 W – 2 800,0 m2
 • Warstwa ścieralna– AC 11 S – 2 550,0 m2

DD1, DD9, DD10

 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP– 110,0 m

MOP Wschód

 • Krawężniki kamienne 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 300,0 m
 • JM2 0+000 - 0+131, JM3 0+180 - 0+385 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 2 927,0 m2

OUD

 • Warstwa mrozoochronna gr. 33cm – 500,0 m2

 

Droga Powiatowa DP1366R

 • Warstwa mrozoochronna – 700,0 m2
 • Frezowanie baypasu – 700,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 15cm – 359,0 m2
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 629,0 m
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 20cm – 310,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 30cm – 400,0 m2
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm – 480,0 m2

 

Roboty mostowe:

Obiekt 23PZM

 • Balustrada ochronna na obiekcie 110cm – 40,0 m

Obiekt 24PZM

 • Balustrada ochronna na obiekcie 110cm – 33,0 m

Obiekt 36 WD

 • Balustrada ochronna na obiekcie 110cm oraz 120cm – 130,0 m
 • Bariery ochronne – 65,0 m
 • Sączki (góra) – 20,0 szt.
 • Wpusty mostowe (góra) – 8,0 szt.
 • Dren z geowłókniny / grysu lakierowanego – 111,0 m
 • Próbne obciążenie obiektu (statyczne) – 0,5 kpl.

Obiekt 38WD

 • Zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych – 150,0 m3
 • Zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych – 440,0 m3
 • Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej (pod kapami na UN) – 450,0 m2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (płyta przejściowa P3) – 1 308,0 kg
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podwaliny stożków i wąska kapa chodnikowa) – 1 830,0 kg
 • Krawężnik mostowy 18/20 oraz 20/30 (na UN) – 100,22 m
 • Prefabrykowane deski gzymsowe (na UN) – 100,22 m
 • Beton płyt przejściowych B35 (płyta przejściowa P3) – 17,5 m3
 • Beton podwaliny pod umocnienie stożków B25 – 12,5 m3

Obiekt 39AWD

 • Beton ustroju B35 – 115,0 m3
 • Beton płyt przejściowych B35 (w osi 1) – 14,0 m3
 • Wpusty mostowe (dół) – 4,0 szt.
 • Sączki (dół) – 10,0 szt.
 • Zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych – 375,0 m3
 • Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej (pod kapami) – 360,0 m2
 • Prefabrykowane deski gzymsowe (UN) – 25,0 m

Obiekt 40 PZŚg

 • Beton ustroju B45 - Gzyms + wnęki bloków kotwiących (nitka od Lublina) – 20,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (gzymsy) – 200,0 kg
 • Beton ustroju B45 (gzymsy i wnęki bloków kotwiących) – 24,5 m3
 • Zasypki fundamentów, korpusów i najść (P3) – 80,0 m3

Obiekt 42 WD

 • Balustrada ochronna na obiekcie i na gzymsie 110cm – 89,0 m
 • Prefabrykowane deski gzymsowe (gzyms muru) – 28,0 m
 • Beton podwaliny pod umocnienie stożków (P1) – 6,0 m3
 • Gzyms muru oporowego – 6,0 m3
 • Wpusty mostowe (góra) – 3,0 szt.
 • Sączki (góra) – 11,0 szt.
 • Dren z geowłókniny / grysu lakierowanego – 48,6 m
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podwalina w osi 3) – 384,73 kg

Obiekt 43 WD

 • Balustrada ochronna na obiekcie i gzymsie 110cm – 62,0 m
 • Nawierzchnia żywiczna chodników – 150,0 m2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podwaliny w osi P1 i kapy na skrzydłach) – 1 391,0 kg
 • Beton podwaliny pod umocnienie stożków (P1) – 10,0 m3
 • Prefabrykowane deski gzymsowe (na skrzydłach) – 22,8 m
 • Próbne obciążenie obiektu (statyczne) – 0,5 kpl.
 • Beton kap B35 (na skrzydłach) – 8,0 m3
 • Krawężnik mostowy 18/20 oraz 20/30 (na skrzydłach) – 22,8 m3

 

Roboty branżowe:

Branża sanitarna

S19

 • km 448+200 - KD/montaż kanału D43.5.1-D43.5, SW43.3-SEP43 – 36,0 m
 • km 448+200 - KD/montaż kanału D43.5.1-D43.5, SW43.3-SEP43 – 4,0 kpl.
 • km 442+700 - KD/montaż wylotów - 3,0 kpl.
 • km 445+800, km 446+100 - 446+400, km 441+800 - 446+400 - KD/ montaż wylotów i umocnień wylotów – 55,0 kpl.
 • km 435+920 - KD/montaż kanalizacji SW30.1-W30 – 10,0 m
 • KD/montaż przykanalików DN200 – 53,0 m
 • KD/montaż kanału DN300 – 23,0 m
 • KD/montaż kanału DN400 –131,0 m
 • KD/montaż kanału DN500 – 15,0 m
 • KD/montaż kanału DN600 – 30,0 m
 • KD/montaż studzienek wpustowych – 3,0 kpl.
 • KD/ montaż studni betonowych – 2,0 kpl.
 • KD/ montaż zasuw nożowych – 1,0 kpl.
 • KD/ montaż wyposażenia komór wodomierzowych – 0,5 kpl.
 • KD/montaż studni wpadowych Dn 1500 – 2,0 kpl.
 • KD/montaż wylotów przykanalików – 3,0 szt.
 • KD/regulacja wpustów żeliwnych – 5,0 szt.
 • KD/studnie dn1200 mm – 2,0 kpl.
 • Roboty towarzyszące i niwelacyjne – 1,0 kpl.
 • Montaż rurociągów Dn 200 – 20,0 m
 • Kanalizacja Sanitarna czyszczenie, płukanie, kamerowanie wykonanej – 1,0 kpl.
 • Kanalizacja sanitarna wyprawianie wykonanych studni kanalizacyjnych – 1,0 kpl.
 • Montaż hydrantu- kolizja W8 – 1,0 kpl.

Zbiorniki

 • ZB6 - montaż ażura – 550,0 m2
 • ZB7 - dociążenie zbiornika– 800,0 m3
 • ZB7 - montaż bentomaty – 500,0 m2
 • ZB7 – wykopy – 200,0 m3
 • ZB7 - montaż ażura na zbiorniku – 500,0 m2
 • ZB7 - montaż konstrukcji redukującej ciśnienie – 4,0 kpl.
 • ZB9 - wykop zbiornika – 2 000,0 m3

OUD

 • Instalacje Budynek biurowo - socjalnego (wykonywanie instalacji sanitarnych podtynkowych na parterze) – 0,4 kpl.
 • Instalacje Budynek biurowo - socjalnego (wykonywanie instalacji sanitarnych podtynkowych na I piętrze) – 0,2 kpl.
 • Instalacje Budynek warsztatowo-garażowy - instalacje sanitarne i wentylacji podtynkowe – 0,1 kpl.

 

Branża elektroenergetyczna

MOP

 • Ułożenie kabli zasilających: 3x XRUHAKXS 1x70/25 L=514/538 relacji od słup SN do st. tr. Kontenerowa, YKXS 4x35 L=236/249 relacji 3.2ZK4 - ZZP3.2.4 – 500,0 m
 • MOP TG - str. L - ułożenie kabli oświetlenia drogowego: YKXS 4x25 relacji II/1/6 - II/1/9 L= 120m, YKXS 4x25 relacji II/1/9 - II/1/12 L=120m – 420,0 m
 • Montaż fundamentów oświetleniowych strona prawa projektowa od km 444+280 do 444+780 – 25,0 kpl.

OUD

 • Instalacje Budynek biurowo - socjalnego (wykonywanie instalacji elektrycznych podtynkowych na parterze) – 0,5 kpl.
 • Instalacje Budynek biurowo - socjalnego (wykonywanie instalacji elektrycznych podtynkowych na I piętrze) – 0,3 kpl.
 • Instalacje Budynek warsztatowo-garażowy - instalacje elektryczne podtynkowe – 0,1 kpl.
 • Montaż instalacji p/t w budynku admin. biurowym – Ip – 0,4 kpl.

Węzeł Sokołów Małopolski

 • Montaż latarni oświetleniowych – 20,0 kpl.

Węzeł Kamień

 • Ułożenie kabla zasilającego 4x10; L=136/148m relacji od 1ZK1.1 1ZK1.2, 4x35; L=152/165m relacji od 1ZK0 do 1ZK1.1 – 200,0 m
 • Ułożenie kabli zasilających: 4x25; L=358/378m relacji od 1ZK2.8.1 do 1ZK2.8.2, 4x35; L=200/214m relacji od 1ZK2.3 do 1ZK2.3.1, 4x35; L=66/75m relacji od 1ZK2.2 do 1ZK2.3 – 520,0 m
 • Ułożenie fundamentów oświetleniowych na węźle Kamień przy jezdni dodatkowej DD-1 (4 szt.) oraz łącznicy Ł3 (5 szt.) – 15,0 kpl.

 

Branża telekomunikacyjna

 • S19 km 440+635 km 440+800 - układanie rurociągu między studniami nr 1 a studnią łączącą z B (nr 84) ok. 190m – 190,0 m
 • kanał technologiczny układani rurociciągu odcinek: nr 20 a 21 długość 198m, nr 21 a 22 długość dokończenie trasy ok.40m, nr 22 a 23 długość 59, nr 19-1 a 19-2 długość 19, nr 15-1 a 15-2 długość 16m – 165,0 m

Branża konstrukcyjno - budowlana

OUD

 • Konstrukcja Budynek biurowo - socjalnego (wykonywanie ścianek murowanych wewnętrznych I piętro) – 1,7 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo - garażowy (wykonywanie ścianek murowanych w osiach 1-3/D-H) – 0,3 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo - garażowy (wykonywanie ścianek murowanych w osiach 1-3/H-M) – 0,2 kpl.
 • Okna aluminiowe budynku biurowo - socjalnego – 0,9 kpl.
 • Tynki wewnętrzne budynek biurowo-socjalny – 0,2055 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo - garażowy (konstrukcja stalowa dachu)– 0,495 kpl.
 • Elewacja z płytek klinkierowych oraz desek włókno-cementowych budynku biurowo – socjalnego – 0,0044 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo - garażowy (murowanie attyk) – 0,17 kpl.
 • Dach - budynek biurowo-socjalny – 0,025 kpl.
 • Magazyn soli – zabetonowano belki podwalinowe – 32,0 szt.
 • Dach - budynek Warsztatowo - garażowy (montaż płyt warstwowych) – 0,06 kpl.

MOP

 • MOP WSCHÓD - Konstrukcja Budynek Sanitarny (wykonanie stropu)– 0,7 kpl.
 • MOP WSCHÓD - Konstrukcja Budynek Sanitarny - wykonanie ścianek murowanych wewnętrznych – 0,1 kpl.
 • MOP ZACHÓD - Konstrukcja Budynek Sanitarny (ściany murowane, nadproża)– 1,3 kpl.
 • MOP ZACHÓD - Konstrukcja Budynek Sanitarny – strop – 0,65 kpl.

 

Ekrany akustyczne

 • km 440+500 - Ekran akustyczny (Wiercenie i beton trzonu pali EL01) – 40,0 szt.
 • km 446+195 - Ekran akustyczny (Wiercenie i beton trzonu pali EP01) – 27,0 m3
 • dojazd do 37PZŚd - Ekran przeciwolśnieniowy (Wiercenie i beton trzonu pali) – 49,0 m3
 • km 440+635, km 446+195 - Ekran akustyczny (Głowice pali EP01) – 22,0 m3

 

System Zarządzania Ruchem

 • S19 km 441+064 km 448+363 - wykonanie wykopów, montaż zbrojenia oraz betonowanie fundamentów pod konstrukcję wsporcze / bramownice urządzeń systemu zarządzania ruchem: VMSC01/E2 km 441+064 P pobocze, pas rozdziału, VMSC06/E2, km 442+009 L pobocze, pas rozdziału, VMSC07/E1, km 442+530 L pobocze, pas rozdziału, VMSC15/F8, DW 875 pobocze, VMSC08/E1 km 447+618 P pobocze, pas rozdziału, VMSC09/E2, km448+134 P pobocze, pas rozdziału, VMSC14/E2, km448+363 L pobocze, pas rozdziału – 7,0 kpl.

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl