Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe:

 • Kontynuacja prac projektowych związanych z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec sierpnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie

71,5

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II.4

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

76,0

II.6

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu sierpniu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Wycinka drzew o średnicy mniejszej niż 10 cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 10-15cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55cm – km 444+400 - 445+900 – 450 szt.
 • Wycinka zadrzewień (młode drzewa) – km 444+400 - 445+900 – 10 400 m2
 • Wycinka podrostu pod okapem drzewostanu – km 444+400 - 445+900 – 14,9 ha
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – km 441+600 - 441+800, 443+000 – 443+200, 441+300 – 441+500, 442+600 – 442+900 – 24 300 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - km 441+000 – 441+400, 441+200 - 441+300, 441+300 – 441+500, km 441+600 - 441+800, 446+600 – 446+800, 448+300 – 448+680 448+600 – 448+822, 448+400-448+822, 448+600 – 448+900 – 56 600 m3
 • Wykonanie nasypów 447+600 – 447+900 – 17 500 m3
 • Modyfikacja powierzchniowa – km 441+954 – 442+066 – 4 200 m2

DK19

 • Wykonanie nasypów – 1 300 m3
 • Krawężniki kamienne 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 210 mb
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d - 20cm – 1300 m2

DD7

 • Wykonanie nasypów – 1 837 m3

DD10

 • Wykonanie nasypów – 9 200 m3
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 3 000 m2
 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – 31 cm – 3750 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 1 500 m3
 • Przepust P-2.5 – 10 m

DD11

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – 3 500 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 600 m3
 • Wykonanie nasypów – 5 000 m3
 • Wykonanie wykopów w  gruntach nieskalistych – 3 000 m3
 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – 31 cm – 5500 m2

DD14

 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5.2,0 – 30cm – 5 600 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 20cm – 2165 m2

DP1366R

 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. Spoiwami c0,4/0,5 – 25cm – 1 044 m2
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% i k>8m/d – 20cm – 1 672 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązłej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – 20cm – 5 761 m2

Rondo  W.Kamień

 • Modyfikacja Powierzchniowa gr. 40cm – Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 – 5 200 m2
 • Modyfikacja powierzchniowa – Rondo 3, 4 – 650 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – Ł3, Ł4 – 2050 m3
 • Wykonanie nasypów – Ł3, Ł4, Ł2 – 3800 m3

Rondo Ł3-Ł4 W.Sokołów

 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. Spoiwami C0,4/0,5-25cm – 4 227 m2
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d – 20cm – 2 400 m2

Roboty mostowe

Obiekt 23 PZM

 • Wykonanie wykopu pod przepust – 459 m3

Obiekt 24 PZM

 • Beton podkładowy – 38,9 m3
 • Montaż prefabrykatów przepustu – 28 szt.

Obiekt 37 PZŚd

 • Wykonanie wykopu pod fundament – 631 m3
 • Beton podkładowy fundamentów – 32 m3
 • Zbrojenie fundamentów – 14 502,2 kg

Obiekt 43 WD

 • Wzmocnienie podłoża – 1 kpl.
 • Wykop pod Trenchmix – 300 m3
 • Beton podkładowy P1, P2 – 10,4 m3
 • Betonowanie fundamentu P1 – 55,5 m3
 • Zbrojenie fundamentów P1, P2 – 10 415 kg
 • Zbrojenie przyczółka P3 – 6 038 kg
 • Zbrojenie filara P2 – 2 586 kg

Obiekt 44 WD

 • Beton podkładowy pod P3 – 20 m3
 • Beton Fundamentu P1, P3 – 264,3 m3
 • Betonowanie korpusu P1 – 150 m3
 • Betonowanie filarów P2 – 41 m3
 • Zbrojenie fundamentów P1, P2 – 3 4191 kg
 • Zbrojenie korpusu P1, P3 – 29 342 kg
 • Zbrojenie filara P2 – 321 kg
 • Szalowanie korpusu P1 – 1 kpl
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P1, P2, P3 – 600 m2

Roboty branżowe

Branża sanitarna

Kolizja W2, W3, W1, W8, G1-2

 • Rura osłonowa Ø315mm PE 100 SDR 17 - W2, W3 – 140 m
 • Wodociąg Ø125mm PE HD 100 SDR 17 – W2 – 80,5 m
 • Wodociąg Ø180mm PE HD 100 SDR 17 – W2- 80,5 m
 • Zasuwa dwukołnierzowa DN100 żeliwo sf. – W2 – 1 kpl
 • Montaż RO Dn160 – G1-2 – 160 m
 • Montaż rury ochronnej – W1 – 45 m
 • Montaż rur przewodowych Dn 400 – W8 – 113 m
 • Montaż rur ochronnych Dn 630 – W8 – 39 m
 • Rury przewodowe dn90x5.4mm PE100 SDR17 – G1-2 – 526 m
 • Próba szczelności gazociągu – G1-2 – 1 kpl
 • Kanalizacja deszczowa - wpusty ściekowe – G1-2 - 1 kpl
 • Kanalizacja deszczowa – przykanaliki – G1-2 - 1 kpl
 • Kanalizacja deszczowa – rury Φ600mm PP SN8 – 47 m
 • Kanalizacja deszczowa – montaż KD Dn 500 – 17 m
 • Kanalizacja deszczowa – Przykanaliki KD Dn 200 - 39 m

Branża elektroenergetyczna

Kolizja 1eSN

 • Kopanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 172 m3
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m – 321 m
 • Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 71 m3
 • Ułożenie kabla SN w wykopie i w rurach – 268 m
 • Wykonanie przewiertu sterowanego rurami 2 x RHDPEp 225/12 – 72 m
 • Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160,9,1 w wykopie – 32 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² na słupie – 40 m
 • Montaż rozłącznika napowietrznego RN wraz z napędem ręcznym – 3 szt
 • Demontaż słupa P przelotowego – 4 szt
 • Demontaż słupa rozkracznego/funkcyjnego – 3 szt
 • Demontaż linii napowietrznej 3xAFL70 – 673 m
 • Przeniesienie rozłącznika napowietrznego wraz z napędem silnikowym sterowanym – 1 szt
 • Montaż głowicy kablowej SN – 6 szt
 • Montaż słupa Kgo 12/12 – 1 szt
 • Montaż słupa Kgo 12/25 – 3 szt
 • Montaż ogranicznika przepięć SN ( POLIM-D) – 4 kpl
 • Wykonanie uziemienia słupów – 4 kpl

 Kolizja 2eSN

 • Kopanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 281 m3
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m – 852 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 160 – 95 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 200 – 58 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 200 (rezerwa) – 58 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPE 160 – 15 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² w rurze – 168 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² w ziemi – 272 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² na słupie – 20 m

Kolizja 3eSN

 • Budowa linii kablowej SN ziemnej - 250 m
 • Kopanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 222 m3
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m – 672 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 160 – 91 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 225 – 65 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 225 (rezerwa) – 65 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² w rurze – 156 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² w ziemi – 191 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² na słupie – 20 m
 • Montaż głowicy kablowej SN – 6 kpl
 • Demontaż słupa P przelotowego – 4 szt
 • Demontaż linii napowietrznej – 327 m
 • Montaż linii napowietrznej 3xAFL 70 – 46 m
 • Demontaż i montaż linii napowietrznej (jednostronny) – 179 m
 • Montaż rozłącznika napowietrznego z uziemnikiem RUN wraz z napędem ręcznym – 1 szt
 • Montaż słupa Kgo 12/25 – 1 szt
 • Montaż słupa Kg 12/25 – 1 szt
 • Montaż słupa O 12/25 – 1 szt
 • Montaż ogranicznika przepięć SN ( POLIM-D) – 2 kpl
 • Wykonanie uziemienia słupów – 3 kpl

Kolizja 4eSN

 • Wykonanie głowic kablowych SN – 3 szt.
 • Badanie linii kablowej SN – 1 kpl.
 • Montaż i posadowienie stanowiska słupowego SN wraz z fundamentem – 1 kpl.
 • Wykonanie muf kablowych SN – 3 szt.
 • Demontaż stanowisk słupowych SN – 2 kpl.
 • Przewieszenie istniejących przewodów SN – 124 m

Branża melioracyjna

 • Likwidacja żródliska-początku potoku Rudnia-drenaż francuski – 115 m

Drenaż zbieracz A

 • Ułożenie zbieracza A+studnia dn, 630 zbieracz dn, 200mm – 70m
 • Ułożenie zbieracza H dn.200 rura pełna – 100 m
 • RurociągPCV rura osłonowa dn 315 – 98 m

Drenaż zbieracz B

 • Ułożenie zbieracza B+studnia dn.630 zbieracz dn 200mm – 22 m

Drenaż zbieracz F

 • Dn-200 rura osonowa Dn-315 pod S-19– 80 mb

 

Branża telekomunikacyjna

Kolizja 3T

 • Ułożenie kabla 2xXzTKMXpw 10x4x0,6 – 890 m
 • Ułożenie rurociągu 2xHDPE 40 – 778 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPE 110(dla kabli miedzianych) – 25 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 110 (dla kabli miedzianych) – 79 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 125 (dla kabli miedzianych) – 78 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPE 110(dla kabla światłowodowego) – 23 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 110 (dla kabla światłowodowego) – 68 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 125 (dla kabla światłowodowego) – 78 m

Kolizja 4T

 • Układanie rurociągu 2xHDPE 40/3,7 – 230 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 125 – 73 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPE 110 – 7 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 110 – 31 m

Kolizja 6T

 • Montaż rurociągu 4x HDPE 40/3,7 – 123 m
 • Układanie osłon rurowych RHDPEp 125 – 20 m
 • Układanie osłon rurowych RHDPEp-160 – 72 m

Kolizja 7T

 • Montaż skrzynek na słupach – 2 szt.

Kolizja 8T

 • Układanie kabli miedzianych – 1514 m

Kolizja 9T

 • Układanie kabla światłowodowego – 1700 m

Kanał technologiczny

 • Posadowienie korpusów studni nr: 67/1, 67/2, 68 i 69 – 6 kpl.
 • Ułożenie rury RHDPEp 125/7,1 – 33 m
 • Wciągnięcie rur 2 x RHDPE 40/3,7 do rury RHDPEp 125/7,1 – 66 m
 • Budowa kanału o profilu KTp2 – 49 m

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl