Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu kwietniu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Wykonanie nasypów w km 440+635 - 440+880, km 442+725 - 442+824, w rejonie obiektów 42WD i 43WD, km 444+000, km 446+300 - 446+600 – 17 000,0 m3
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 441+600, km 445+000, km 443+000, km 444+000 MOP Wschód – 27 600,0 m3
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm w km 443+670 - 444+340, km 448+130 - 448+400 P, km 442+880 - 443+670, km 440+635 - 440+880, km 448+000-448+250P, km 446+800 - 447+000 L + Ł2, km 446+580 - 446+900 L, km 446+580 - 446+850 P, km 442+330 - 442+820, km 446+100 - 446+400 – 62 100,0 m2
 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami C0,4/0,5 - 25cm w km 443+340 - 443+640, km 444+580 - 444+850, km 445+200 - 445+500, km 441+800 - 442+330 – 32 500,0 m2
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d - 20cm w km 443+075 - 443+160, km 444+340 - 444+640, km 446+200 - 446+500 L, km 443+340 - 444+900, km 446+580 - 446+850 str.P, km 445+200 - 445+500 – 43 500,0 m2
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm w km 442+880 - 442+075, km 448+130 - 448+400 P, km 443+075 - 443+260, km 440+635 - 440+880, km 446+800 - 447+000 L+ Ł2, km 442+330 - 442+820, km 446+100 - 446+400 – 38 625,0 m2
 • Ściek monolityczny w km 447+700-448+100 L, km 448+000 - 448+620, km 440+650 - 440+800, km 444+180 - 444+300 str.L, km 442+900 - 444+340 str.P– 2 830,0 m
 • Wzmocnienie podłoża w km 446+580 - 447+000, w pasie technologicznym – 15 100,0 m2
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 18 cm w km 440+635 - 440+880, km 447+600 - 448+460 str. P, km 447+600 - 448+000 str. L, km 442+800 - 444+340 – 21 000,0 m2
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm – 2 800,0 m2
 • Wykonanie nasypów GWN w km 446+300 - 446+580 – 4 500,0 m3
 • Warstwa ścieralna SMA 11 - 4cm: w km 448+500 - 448+821 str. P, km 448+000 - 448+821 str. L Łącznice Ł1, Ł2 oraz DK19 – 13 780,0 m2
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych w km 448+500 - 448+821 str.P – 15 880,0 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm w km 447+600 - 448+400 str.P – 8 000,0 m2

 

Węzeł Sokołów Małopolski Północ

 • Wykonanie nasypów – 7 000,0 m3
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 9 000,0 m3
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm – 33 500,0 m2
 • Umocnienie rowów – 700,0 m
 • DW878 - Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 295,0 m
 • DW878 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 251,0 m2
 • DW878 - Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm – 100,0 m2
 • DK19 - Warstwa ścieralna SMA 11 - 4cm – 3 000,0 m2
 • DW878, DW875 - Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm – 1 100,0 m2
 • DW878, DW875, DK19, S19 km 447+600 - 448+400 - Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - 12 100,0 m2
 • Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – 2 200,0 mb
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm – 2 300,0 m2
 • Oznakowanie pionowe – 1,0 kpl.
 • Oznakowanie poziome – 1,0 kpl.

 

Węzeł Kamień

 • DK19 km 0+211 - 0+380 - Wykonanie nasypów – 2 200,0 m3

 

Droga krajowa DK19

 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm w km 0+000 - 0+211; km 0+480 - 0+540 Rondo DK19 R 1-2 i R 3-4 – 3 430,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm – 600,0 m2
 • Wykonanie nasypów w km 0+211 - 0+380, km 0+211 - 0+380, km 0+000 - 0+380 – 5 750,0 m3
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 0+211 - 0+380 – 3 000,0 m3

 

Droga DD17

 • Przygotowanie podłoża pod nasyp – 1 620,0 m2
 • Wykonanie nasypów – 1 000,0 m3

 

Droga DD13

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm – 6 500,0 m2
 • Wzmocnienie podłoża – 5 000,0 m2

Droga DD12

 • Przepusty fi 50 – 80,0 m

 

Droga powiatowa DP1211R

 • Wykonanie nasypów – 2 500,0 m3

 

MOP Górno

 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 3 000,0 m2

 

Droga DW878

 • Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 265,0 m
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 295,0 m
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 251,0 m2
 • Podbudowa betonowa C3/4 - zatoki autobusowe – 240,0 m2
 • Podbudowa betonowa C25/30 - zatoki autobusowe – 249,0 m

 

Roboty mostowe:

Obiekt 23PZM

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (wlot + wylot) – 1 630,0 kg
 • Beton fundamentów (wylot) – 17,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (ściany) – 6 496,0 kg
 • Beton podpór – 42,0 m3

 

Obiekt 24PZM

 • Zasypanie wykopu z gruntu przepuszczalnego – 50,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (płyta przejściowa) – 8 000,0 kg
 • Beton płyt przejściowych (str. Rzeszów) – 28,0 m3

 

Obiekt 36 WD

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpus P1 P3) – 17 500,0 kg
 • Beton filarów – 12,5 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (P1) – 3 959,0 kg
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (P3) – 9 790,0 kg
 • Beton przyczółków (korpus P1) – 110,0 m3
 • Beton przyczółków (korpus P3) – 110,0 m3

 

Obiekt 38WD

 • Deskowanie poprzecznic – 0,3 kpl.

 

Obiekt 40 PZŚg

 • Beton przyczółków (korpus P3) – 218,0 m3
 • Beton filarów – 25,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydła) – 4 020,0 kg
 • Beton przyczółków (skrzydło P1) – 30,0 m3

 

Obiekt 39A WD

 • Beton niekonstrukcyjny (P1, P2, P3) – 13,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundament P2) – 8 172,0 kg
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundament P1 P3) – 17 000,0 kg
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (P1 P2) – 10 300,0 kg
 • Beton fundamentów (P2 P3) – 104,0 m3

 

Obiekt 42 WD

 • Belki prefabrykowane – 20,0 szt.
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (ustrój) – 9 718,0 m3
 • Beton ustroju – 120,0 m3
 • Wpusty mostowe – 3,0 szt.
 • Sączki – 11,0 szt.

 

Obiekt 43 WD

 • Zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych – 750,0 m3
 • Lico muru oporowego – 100,0 m3

Obiekt 44 WD

 • Beton podwaliny pod umocnienie stożków – 11,0 m3
 • Umocnienie stożków i powierzchni poziomych – 175,0 m2
 • Schody skarpowe wraz z balustradą – 10,0 m
 • Próbne obciążenie obiektu – 0,5 kpl.

 

Roboty branżowe:

Branża sanitarna

 • Montaż kanału DN200 na najazdach na 42WD – 23,0 m
 • Montaż wpustów deszczowych na najazdach na 42WD – 4,0 kpl.
 • Wpusty deszczowe kr81, 82, 83, 69, 70, 71; km 442+900-443+100; - 6,0 kpl.
 • Montaż kanału DN200 na S19 – 172,0 m
 • Regulacja krat żeliwnych na studzienkach wpustowych w km 447+550–448+630 lewa str., na wpustach w km 447+600 – 448+050 prawa strona – 39,0 kpl.
 • Montaż pierścieni odciążających na wpustach w km 443+700 – 444+350 prawa str, na wpustach w km 442+850 – 443+250 prawa strona – 36,0 szt.
 • S19 km 440+700 - Wpusty deszczowe kr1, kr2, kr3, kr4 – 4,0 kpl.
 • S19 km 440+700 - Montaż kanału kr1, kr2, kr3, kr4 – 18,0 m
 • Montaż wylotów przykanalików km 448+280 – 448+630 strona lewa, km 447+000 - 448+000 – 20,0
 • Umocnienie wylotów w km 448+300-448+700 – 11,0 kpl.
 • Regulacja wpustów żeliwnych na wpustach kr1, 2, 3, 4 – 4,0 szt.
 • ZB1 – wykopy – 760,0 m3
 • ZB3 - Wykop zbiornika - 7 690,0 m3
 • ZB5 - Ułożenie płyt ażurowych wraz z podsypką pod płyty zbiornika – 1 235,0 m2
 • ZB5 - montaż ażurów obróbka konstr. ciśnieniowych – 190, m2
 • ZB5 - Montaż konstrukcji wyrównujących ciśnienie – 7,0 kpl.
 • ZB5 - Geokrata, humusowanie i obsiew – 480,0 m2
 • ZB10 - humusowanie oraz obsiew skarp – 1,0 kpl.
 • ZB12 - Ułożenie bentomaty – 2 490,0 m2
 • ZB12 - wykonanie dociążenia – 5 600,0 m3
 • ZB12 - Ułożenie płyt ażurowych wraz z podsypką pod płyty – 2 000,0 m2
 • ZB12- montaż el. Ciśnieniowych – 13,0 kpl.
 • 5.1 - W8.4 - wodociąg DN160 – 74,0 m
 • RRO1-RRO2 - rura osłonowa DN400 – 60,0 m
 • km 448+200 - Ułożenie wodociągu W8.5-W8.4 DN160 – 81,0 m
 • km 448+200 - Ułożenie wodociągu W8.3-W8.5.2 DN160 – 41,0 m
 • km 444+200, km 442+700-443+000 - Kanalizacja deszczowa - montaż wylotów – 5,0 kpl.
 • km 447+600-448+200 - Kanalizacja deszczowa - umocnienie wylotów – 15,0 kpl.
 • km 443+200, km 444+000 - Kanalizacja deszczowa - montaż kanału DN200 – 161,0 m
 • km 443+200 - Kanalizacja deszczowa - montaż studni DN500 – 4,0 m
 • Montaż i regulacja krat żeliwnych – 46,0 kpl.
 • Kanalizacja deszczowa - montaż kanału DN 400 – 6,0 m
 • Kanalizacja deszczowa - montaż kanału DN 600 – 12,0 m
 • Kanalizacja deszczowa - montaż kanału DN 800 – 6,0 m
 • Kanalizacja deszczowa - montaż studni Dn 1200 – 2,0 szt.
 • S19 km 448+200 - ułożenie wodociągu DN90 – 168,0 m
 • W8 - wodociąg DN63 – 52,0 m
 • 3.3- Ki3.3.2 kanalizacja sanitarna DN160 – 28,0 m
 • Posadowienie studni kanalizacyjnych: Ki3.3.3, Ki3.3.2 – 2,0 kpl.
 • Wpust kr170 wraz z przykanalikiem, kr76 wraz z przykanalikiem dn200 mm l=6,00 m, najazd na WD-38 – 2,0 kpl.
 • Przykanaliki kr169, 168, 167 dn200 mm, km 446+490 – 446+595; - 62,0 m

 

OUD, MOP:

 • 5.9.3.3-W10i.5.9.3-Hn10i.5.9.4 wodociąg DN110 – 161,0 m
 • Montaż hydrantów: Hn10i.5.9.3, - 2,0 kpl.
 • wykonanie próby ciśnieniowej wodociągu MOP W10i6.1a-W10i6.2 - Hn10i6.2 -Hn10i6.9 – 1,0 kpl.
 • wykonanie próby ciśnieniowej wodociągu MOP W10i5 - W10i7 - Wtoal.2 - W.st.zlewna2 – 1,0 kpl.
 • 5.7-W10i.5.9 wodociąg DN90 – 30,5 m
 • 9 - Z10i5.9 - W10i5.10- W10i5.11- W10i5.12-W.st.zlewna1 wodociąg DN32 – 53,5 m
 • 12a-W10i.13a-W10i.14a-W10i.1-W10i.2-W10i.3-W10i.4-W10i.5 wodociąg DN110 – 225,0 m
 • 4a DN200 – 5,5 m
 • 3.C - W8.4 - DN160 – 82,5 m
 • 3 - W10i.4 - wodociąg DN110 – 64,5 m
 • S19 km 444+000 - montaż wpustów deszczowych MOP Górno Wschód – 4,0 kpl.

Branża elektroenergetyczna

Węzeł Sokołów Małopolski

 • Montaż fundamentów oświetleniowych – 20,0 kpl.
 • Montaż kabli nN do znaków ( zmiana lokalizacji znaku ) – 120,0 m
 • Ułożenie kabli zasilających: L=33m od 5ZK1.2.2 do urządzenia SZR-VMSC10/F8, L=44m od 5ZK1.2.3 do 5ZK1.2.1, L=72m od 5ZK1.2.7 do 5ZK1.2.1 – 149,0 m
 • Ułożenie rury osłonowej RHDPEp125 + rezerwowa 160 km 445+400 – 46,0 m
 • Montaż słupa SN – 2,0 kpl.

Węzeł Kamień

 • Ułożenie kabli nN oświetlenia drogowego YKXS 4x25 - 731,0 m
 • Węzeł Kamień oraz S19 km 445+400 - Ułożenie rury RHDPEp 125/7.1 + rura rez. RHDPEp 160/9.1; L=46m – 92,0 m
 • Montaż słupa SN – 2,0 kpl.

MOP

 • Montaż słupa SN – 2,0 kpl.
 • Ułożenie rur oświetleniowych RHDPEp 110/6,3, - 184,0 m
 • Ułożenie rur zasilania RHDPEp 160/9,1 – 86,0 m

S19

 • S19 km 446+050 - 446+200 - Układanie kabli zasilających nN, kabel YKXS 4x16 mm2 L= 150m – 150,0 m

 

 Branża telekomunikacyjna

 • S19 - Układanie rurociągu - kanał technologiczny odcinki: 72/1-72/2, 74/1-74/2, 68/1-68/2, 10-10/1– 143,0 m
 • Układanie rurociągu - kanał technologiczny Węzeł Sokołów Małopolski – 63,0 m
 • Kanał technologiczny: wykonanie przewiertu sterowanego pomiędzy studniami nr 72/11 a 72/17 ,nr 66/2 a 66/4, układanie rurociągu między studniami nr 72/17 a 72/18, 67/1 a 67/4, 74/1 a 74/2, 59 a 59/1 – 209,0 m
 • Posadowienie studni kablowych nr 72/17, 72/18, 66/4, 67/4, 74/1, 74/2 – 5,0 szt.
 • Regulacja ram i pokryw studni teletechnicznych węzeł Sokołów Małopolski – 10,0 kpl.
 • Kanał technologiczny: układanie rurociągu między studniami nr 16 a 19 w km 442+300 - 442+700 – 391,0 m
 • km 443+200 - 444+900 - układanie rurociągu między studniami 23 a 25 oraz 35 a 37 – 766,0m

Branża konstrukcyjno - budowlana

 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (wykonanie ław i stóp fundamentowych - zbrojenie i betonowanie) – 0,003 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (zasypanie fundamentów) – 0,07 kpl.
 • Instalacja podposadzkowa wod. - kan. oraz rurarz do inst. elektrycznych podposadzkowych – 0,24 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (wykonanie podkładów betonowych - beton chudy - pod posadzkę) – 0,95 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych tzn. słupów, belek i szybu windowego) – 0,272 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (wykonanie ścianek fundamentowych - zbrojenie i betonowanie) – 0,166 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo - garażowy (wykonanie podkładów betonowych - beton chudy - pod fundamenty) – 0,5 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Rozpoczęcie prac murarskich na poziomie "0" budynku) – 0,21 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (wykonanie zasypek fundamentów) – 0,1 kpl.
 • Instalacja wod. - kan. budynek warsztatowo-garażowy (wykonanie instalacji podposadzkowej) – 0,1 kpl.

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl