Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

Aktualnie trwają prace projektowe.

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

 • Udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ZRID,
 • Udział w postępowaniu w sprawie wniosku odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Kontynuacja prac projektowych związanych z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec lipca 2020 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

99,7

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie

71,0

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II.4

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

57,0

II.6

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

 W m-cu lipcu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S19:

 • Wycinka drzew o średnicy mniejszej niż 10 cm – km 444+500 - 445+900 – 600 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 10-15cm – km 444+500 - 445+900 – 600 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25cm – km 444+500 - 445+900 – 600 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35cm – km 444+500 - 445+900 – 600 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45cm – km 444+500 - 445+900 – 600 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55cm– km 444+500 - 445+900  – 300 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 56-65cm – km 444+500 - 445+900 – 300 szt.
 • Wycinka zadrzewień (młode drzewa) – km 444+500 - 445+900 – 7400 m2
 • Wycinka podrostu pod okapem drzewostanu – km 444+500 - 445+900 – 10 ha
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz - km 441+200 - 441+300, km 441+600 - 441+800, 447+600-447+700, km 448+400 - 448+822,km DK19 km 0+000-0+200, Rondo Ł1-Ł2 W. Kamień – 37 300m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - S19 km 448+600 - 448+822 –
  8 500 m3

Węzeł Sokołów Małopolski Północ:

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – 32 000 m2
 • Rozbiórka - Nawierzchnia twarda ulepszona (z betonu asfaltowego wraz z podbudową) –
  6 305 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 5 500m3
 • Wykonanie nasypów – 450 m3
 • Modyfikacja Powierzchniowa gr. 40cm – 5 055 m2
 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami C0,4/0,5 - 25cm – 2 529 m2

Węzeł Kamień

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 1 700 m2

DK19

 • Wykonanie nasypów – 2 000 m3

Droga DD7

 • Wykonanie nasypów – 650 m3

Droga DD9, DD10:

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz - DD9, DD10 – 7500 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 2 500 m3
 • Wykonanie nasypów – 2 500 m3
 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 31cm – DD9 – 2 500 m2

Roboty mostowe

Obiekt 43 WD

 • Wytyczenie osi wgłębnych ścian z gruntobetonu na wszystkich podporach
 • Wykop pod Trenchmix - wzmocnienie fundamentów – 70 m3

Obiekt 44WD

 • Wykop pod poziom roboczy na podporę P3 – 2020 m3
 • wytyczenie osi wgłębnych ścian z gruntobetonu na wszystkich podporach
 • Beton podkładowy pod P1 – 20 m3
 • Wzmocnienie podłoża - 1 kpl.

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Kolizja W8 Wykop pod rury osłonowe – 100 m3
 • Rura osłonowa Ø315mm PE 100 SDR 17 - Wodociąg kolizja W1, W2, W4,W8 – 100 m

Branża elektroenergetyczna

 • Kopanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III - 4eSN – 138 m3
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - 4eSN – 418 m
 • Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III - 4eSN – 138 m3
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 160 - 4eSN – 25 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² w rurze - 4eSN – 25 m
 • Układanie kabla 3xXRUHAKXS 1x120mm² w ziemi - 4eSN – 192 m

Branża melioracyjna

 • Rura osłonowa Dn 315 zbieracza A – 80 m
 • Rurociąg PCV Dn 200 zbieracza A – 200 m
 • Studnia betonowa Dn 1000 – 1 szt.
 • Studnia PCV DN 600 – 1 szt.
 • Ułożenie rurociąg drenarskiego PVC-U perforowanego o śr. 20 cm z filtrem z geowłókniny - zbieracz A – 420 m
 • Ułożenie rur pełnych PVC-U SN 8 kN/m2 o śr. 20 cm - zbieracz A – 80 m
 • Wykop mechaniczny przebudowy drenażu - zbieracz A – 300 m3

Branża telekomunikacyjna

 • Montaż studni kablowej SKR-2 z ramą i pokrywą typu lekkiego A15 -kompletnej wraz z wyposażeniem  - 3 szt.
 • Układanie osłon rurowych RHDPEp 110 – 117 m
 • Układanie osłon rurowych RHDPEp 110 (podwiert) – 28 m
 • Układanie osłon rurowych RHDPEp 125 (podwiert) – 35 m

 

 

 29.02.2020

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl