Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe:

 • Kontynuacja prac projektowych związanych z Projektem Wykonawczym, Przemiarami robót  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec października 2020 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie

73,1

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II.4

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

80

II.6

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu październiku 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Wykonanie nasypów w km 442+600-443+000, 443+680 - 444+450, 445+750 - 446+225, 447+420 - 448+075,446+600-446+800, 443+680-444+650 – 53 714 m3
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 444+800 - 445+100, 446+600 - 446+800, 448+400-448+680 - 97 410 m3
 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami C0,4/0,5 - 25cm w km 440+880-440+930,441+200-441+450, 443+250-443+400, 447+000-447+400 – 34 850 m2
 • Warstwa morzoochronna gr.20cm w km 440+800-441+280,443+680-444+450, 448+400-448+680 – 18 079 m2
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm w km 448+400-448+680 – 6 900 m2
 • Przepust Stalowy fi 120 – 8 mb
 • Przepust HDPE fi 800 - 21 mb
 • Przepusty pod korona drogi fi 80 cm wraz z umocnieniem – PD-Ł4.1 – 18,93 m
 • Przepusty pod zjazdami fi 50 cm – Pcpr.3 – 19,7 m

DK19

 • Wykonanie nasypów – 11 805 m3
 • Rozbiórka nawierzchni twardej ulepszonej – 4 794 m2

Węzeł Kamień

 • Wykonanie nasypów – 1 540 m3
 • Przepust stalowy Ø80cm – 51 mb
 • Przepust stalowy Ø120cm – 45 mb
 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami C0,4/0,5 - 25cm – 3 250 m2

Węzeł Sokołów Małopolski

 • Warstwa mrozoochronna – 4 380 m2

Rondo R1-2

 • Wykonanie nasypów – 2070 m3
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 – 1 100 m2

Rondo R3-4

 • Wykonanie nasypów – 2070 m3

MOP Wschód

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – 11 500 m2

Roboty mostowe

Obiekt 37 PZŚd

 • Szalowanie oraz przygotowanie ramy do betonowania - nitka lewa – 1,6 kpl.
 • Betonowanie przyczółka P1L, P2L – 270 m3

Obiekt 38 WD

 • Beton fundamentów P1 P2 P3 – 120 m3
 • Zbrojenie korpusu P1, P3 – 11 200 kg

Obiekt 42 WD

 • Zbrojenie korpusu P1, P3 – 12 502 kg
 • Betonowanie korpusu P1, P3 – 133 m3

Obiekt 43 WD

Obiekt 44 WD

 • Zbrojenie ustroju nośnego – 38 534 kg
 • Montaż rur Spiro – 0,45 kpl.
 • Montaż kabli sprężających – 14 820 kg
 • Betonowanie ustroju nośnego – 681 m3
 • Sprężenie ustroju nośnego – 6 357 kg

Roboty branżowe

Branża sanitarna

Kolizja W2, W3, W1, W8, W4, W5, G1-2

 • Montaż rury DN400, DN160 PEHD – W8 – 233 mb
 • Rury osłonowe – W8 – 50 mb
 • Przepięcie wodociągu – W8 – 1 kpl
 • Próba szczelności, dezynfekcja, badanie wody – W8 – 1 kpl
 • Demontaż/zamulanie rurociągów – W8 – 0,7 kpl
 • Dn 400 – W9 – 45 m
 • Montaż rury osłonowej Dn 630 – W9 – 33 m
 • Próba ciśnieniowa DN400, od punktu W9.1 do punktu W9.4 – W9 – 1 kpl
 • Rurociąg DN160 od punktu W6.1 do punktu W6.6 – W6 – 180 mb
 • Włączenie do istniejącego wodociągu – W5 – 1 kpl.
 • wpusty deszczowe – kanalizacja deszczowa – 43 szt.
 • Przykanaliki DN200 – kanalizacja deszczowa – 514 mb
 • KD Montaż kanału Dn 500 – kanalizacja deszczowa – 54 mb
 • DN 500 przejście C24 odc. SW24.1 – SW24.2 km 444+260 –kanalizacja deszczowa – 6 mb
 • Montaż studni (OD) – kanalizacja deszczowa – 3 szt.
 • Montaż kanalizacji deszczowej w obrębie OUD – kanalizacja deszczowa – 220 mb
 • Wpusty deszczowe – kanalizacja deszczowa – 4 szt.
 • Przykanaliki DN200 – kanalizacja deszczowa – 80 mb
 • Montaż kanału Dn300 – kanalizacja deszczowa – 30 mb
 • Montaż kanału DN400 – kanalizacja deszczowa – 95 mb
 • DN600 przejście - kanalizacja deszczowa – 36 mb
 • Posadowienie komory wodomierzowej – kanalizacja deszczowa – 2 szt.
 • Studnia wpadowa Dn 1500 – 1 szt
 • Przepięcie gazociągu – G1-2 – 1 kpl

Branża elektroenergetyczna

Zasilanie

 • RHDPEp 160 – 63 mb
 • RHDPEp 160 rura rezerwowa – 233 mb
 • RHDPEp 125 – 425 mb
 • RHDPEp 110 – 434 mb

Branża melioracyjna

RZ48 Rudnia

 • Wykop koryta – 200 mb

Drenaż zbieracz I

 • montaż rury drenarskiej perforowanej DN200 – 285 mb
 • Montaż studzienek drenarskich DN630 – 7 szt.
 • Konserwacja rowu R-5 – 140 mb

Drenaż zbieracz H

 • Montaż rury drenarskiej perforowanej DN200 - 150 mb
 • Montaż studzienki drenarskiej DN630 – 2 szt.

Drenaż zbieracz K

 • Montaż rury drenarskiej perforowanej DN200 – 115 mb
 • Montaż rury drenarskiej pełnej DN200 – 24 mb
 • Montaż studzienki drenarskiej DN630 - 2 szt.

Drenaż zbieracz A

 • Montaż rury drenarskiej perforowanej DN200 – 110 mb
 • Montaż studzienek drenarskich Dn.630 - 2 szt.
 • Montaż studzienki Dn,1000 – 1 szt.

Drenaż zbieracz C

 • Montaż studzienki Dn,1000 – 1 szt.
 • Rury Dn 200 pełny – 8 mb
 • Rury Dn 200 perforowany – 155 mb
 • Montaż studzienki drenarskiej DN1000 – 1 szt
 • Motnaż studzienki drenarskiej DN630 – 4szt

Branża telekomunikacyjna

Kolizja 1T

 • Zgrzewanie rur osłonowych RHDPEp 110 – 272 mb

Kolizja 3T

 • Przebudowa kabla ORANGE - prace końcowe po przełączeniu kabli – 1 kpl.

Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – 75 m
 • RHDPEp 125 – 1 017 mb
 • Posadowienie studni kablowych – 9 szt.
 • Montaż rury osłonowej RHDPEp 110 – 312 mb
 • Montaż rury osłonowej RHDPEp 125 – 366 mb                                                                                                                                                                             

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl