Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu marcu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Wykonanie nasypów w km 440+635 - 440+880, km 443+850 - 444+340 – 9 000,0 m3
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 445+000, km 443+100 - 443+260, km 440+635 - 441+400, km 440+635 - 440+880, km 445+000 – 17 000,0 m3
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm w km 443+850 - 444+340 JP i JL – 12 000,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm w km 443+850 - 444+340 JP i JL, km 448+130 - 448+400 P – 7 105,0 m2
 • Warstwa mrozoochronna w km 448+130 - 448+400 P – 5 400,0 m2
 • Wykonanie warstwy GWN-u w 447+800 - 448+130 P – 4 900,0 m2

 

Węzeł Sokołów Małopolski Północ

 • Nasyp w pasie rozdziału, pobocza – 1 500,0 m3
 • Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 280,0 m
 • Nasyp w poboczach – 300,0 m3
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 2 460,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm – 9 080,0 m2
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 3cm – 370,0 m2
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 550,0 m3
 • Drenaż podłużny średnica fi 200 mm osłonięty kruszywem i geowłókniną – 1 010,0 m
 • Skropienie podbudowy – 2 500,0 m2
 • Makroniwelacja węzeł Sokołów Małopolski – 4 500,0 m2
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 12 cm – 2 700,0 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5 – 2 650,0 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5 na Ł3 – 700,0 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR7 – 4 130,0 m2
 • Wykonanie nasypów – 500,0 m3
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 700,0 m3
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm – 8200,0 m2

 

Droga krajowa DK19

 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 80,0 m
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5 – 120,0 m
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 200,0 m2
 • Wykonanie nasypów w km 0+200 - 0+380 – 1 000,0 m3
 • Warstwa mrozoochronna – 630,0 m2

Droga wojewódzka DW875

 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 10 cm – 900,0 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 6 cm KR4 – 900,0 m2

 

Droga powiatowa DP1211R

 • Wykonanie nasypów – 1 800,0 m2

 

MOP Górno Zachód

 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 2 000,0 m2
 • Wykonanie nasypów – 2 000,0 m2

 

DD7

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – 1620,0 m2

 

Roboty mostowe:

Obiekt 23PZM

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (wlot + wylot) – 1 630,0 kg
 • Beton fundamentów (wlot + wylot) – 16,75 m3

 

Obiekt 24PZM

 • Zasypanie wykopu z gruntu przepuszczalnego – 50 m3

 

Obiekt 36 WD

 • Beton niekonstrukcyjny (P1 P2 P3) – 30,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundament P1 P2 P3) – 3 0695,0 kg
 • Beton fundamentów (fundament P1 P2) – 172,5 m3
 • Beton filarów (2x) – 12,5 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (filar P2) – 3 764,0 kg
 • Beton fundamentów (fundament P3) – 115,0 m3

 

Obiekt 40 PZŚg

 • Beton fundamentów (fundament P3) – 110,0 m3
 • Beton przyczółków (korpus P1) – 190,5 m3
 • Beton niekonstrukcyjny ( fundament P2) – 15,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundament P2) – 5 600,0 kg
 • Beton fundamentów (fundament P2) – 108,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpus P1) – 4 238,0 kg
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundament P1 P2 P3) – 79 537,0 kg
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (filar P2) – 4 000,0 kg
 • Beton filarów (2x) – 25,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpus P3) – 14 000,0 kg

 

Obiekt 42 WD

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (poprzecznica P1 P3) – 3 425,0 kg
 • Beton ustroju ( poprzecznica P1 P3) – 8,0 m3

Obiekt 43 WD

 • Fundament muru oporowego (P1 P3) – 3,5 m3
 • Zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych – 5,0 m3
 • Lico muru oporowego – 30,0 m3

 

Obiekt 44 WD

 • Prefabrykowane deski gzymsowe – 47,0 m
 • Balustrada ochronna na obiekcie 110cm oraz 120cm – 183,0 m
 • Bariery ochronne – 145,0 m
 • Przygotowanie do umocnienia stożków i powierzchni poziomych – 15,0 m3
 • Próbne obciążenie obiektu – 0,5 kpl.

 

Roboty branżowe:

Branża sanitarna

 • ZB10 montaż bentomaty wraz z dociążeniem – 1 460,0 m2
 • ZB10 - Umocnienie płytami betonowymi w rejonie wylotów – 14,0 m2
 • ZB5 wykopy – 5 900,0 m3
 • ZB5 - Ułożenie bentomaty i dociążenia – 2 600,0 m2
 • ZB12 wykopy – 11 000,0 m3
 • Montaż zbiornika retencyjnego ZBP-02 – 0,5 kpl.
 • km 442+850 - 443+100: Montaż kanału DN200 kr71-ws71, kr70-ws70, kr69-ws69, kr68-ws68, kr67-ws67, kr65-ws65, kr63-ws63,D9.5-kr59, kr60, kr61, kr62 – 88,0 m
 • km 442+850 - 443+100: Montaż studni kr71, kr70, kr69, kr68, kr67, kr65, kr63,D9.1, D9.2, D9.3,kr59, kr60, kr61, kr62, SW33.1, SW33.2 – 7,0 kpl.
 • km 442+850: Montaż kanału DN300 W9-D9.1-D9.2-D9.3 – 44,0 m
 • km 446+150: Montaż kanału DN1000 SW33.1-WS33 – 18,0 m
 • Montaż krat żeliwnych na wpustach deszczowych – 10,0 szt.
 • Montaż wylotów wpustów – 3,0 szt.
 • Montaż ścieków skarpowych – 6,0 szt.
 • Wbudowano odcinek kanalizacji deszczowej D32.2-W32 Dn300 – 6,0 m
 • Montaż studni kanalizacyjnej Dn1200 – 1,0 szt.

OUD, MOP Górno:

 • Kanalizacja deszczowa MOP Górno Wschód oraz MOP Górno Zachód – 376,0 m
 • Montaż studni MOP – 4,0 kpl.
 • Rury osłonowe RO10i.2, RO10i.3, RO10i.3a, RO10i4, RO10i.5a, RO10i6, RO10i.10, RO10i.7, RO10i.8, RO10i.9 – 15,0 kpl.
 • Kanalizacja sanitarna Ki1.9b-Ki1.10- Ki1.11 DN160 – 59,0 m
 • Kanalizacja sanitarna Ki2.5-Ki2.6-Ki2.7a, Ki2.7-Ki2.8 PVC DN160 – 77,5 m
 • Posadowienie studni Ki1.10, Ki1.11, Ki2.6, Ki2.7a, Ki2.7, Ki2.8 – 5,0 kpl.
 • Montaż studni wpadowych – 6,0 kpl.
 • Montaż wpustów deszczowych – 25,0 szt.
 • Sieć wodociągowa W10i.5.7-Wi5.6-W10i.5.6a DN90 – 12,0 m
 • Przykanaliki DN 200 PP – 88,0 m
 • Kanalizacja deszczowa D17.1-D17.2, kanał Dn500 mm – 12,0 m
 • Kanalizacja deszczowa D17.1.1-D17.1, kanał Dn400 mm – 28,0 m
 • Montaż zbiornika retencyjnego zamkniętego – 0,5 kpl.
 • Wodociąg W10i.6-W10i.7 wodociąg DN63 – 32,0 m
 • 7-W10i.8-W.toal.2 wodociąg DN40 – 38,0 m
 • Wodociąg wpz10.1-W10i.5.3-W10i.5.2-W10i.5.1-W10i.5.1a-W10i.5, W10i.5.6a-W60-W59-W10i.5.5-W10i.5.4-W10i5.3 DN90 – 297,0 m
 • Kanalizacja deszczowa MOP Górno Wschód – wpusty deszczowe – 6,0 kpl.
 • Montaż kanału D18.11-D18.12 DN300 – 12,0 m
 • Montaż wodociągu DN110 W10i.3a-W10i.4a-W10i.5a-W10i.6a, W10i.6.1a-W10i.6.2-W10i.6.3-W10i.6.4-W10i.6.5-W10i.6.6-W10i.6.7-W10i.6.8-Hn10i.6.9 – 333,0 m
 • Montaż wodociągu DN32 W10i.7-wpz10i.7-W10i.7.2-W.st.zlewna2 wodociąg – 31,5 m
 • Montaż wodociągu DN 110 W10i.6.2-Hn10i.6.2 – 202,5 m
 • Montaż hydrantu – 2,0 kpl.
 • 5.9.3-W10i.5.9.3-wpz5.9-W10i.5.9.3.1-W10i.5.9.3.2-W10i.5.9.3.3-W19i.5.9.3.4-Hn10i.5.9.4 wodociąg DN110 – 85,0 m

Branża elektroenergetyczna

 

Węzeł Sokołów Małopolski

 • Budowa linii kablowej nN oświetleniowej – 300,0 m
 • Ułożenie kabli zasilających nN YKXS 4x25: L=288m od 5ZK1.7.1 do 5ZK1.7, L=157m od 5ZK1.6 do 5ZK1.6.1, L=213m od 5ZK1.7 do 5ZK1.8, L=22m od 5ZK1.7 do 5ZK1.6 – 680,0 m
 • Montaż fundamentów oświetleniowych – 20,0 szt.

MOP

 • Ułożenie kabli oświetleniowych nN YKXS 4x25: L=410m od latarni II/3/12 do latarni II/3/2, L=320m od latarni II/3/2 do SO-II, L=650m od SO-I do latarni II/1/12, L= 191m od latarni I/3/15 do latarni I/3/10, L=201m od latarni I/3/10 do latarni I/3/5, L=170m od latarni I/3/5 do latarni I/3/1, L=204m od latarni I/2/12 do latarni I/1/7, L=206m od latarni I/1/7 do latarni I/1/2 – 2 110,0 m
 • Układanie kabli zasilających nN relacji 4ZK2.1 - 4ZK2.2, kabel YKXS 4x16 mm2, L=480m/847m – 480,0 m

S19

 • Układanie kabli zasilających nN relacji 4ZK2.1 - 4ZK2.2, kabel YKXS 4x16 mm2, L= 847m - km 446+200 - 446+050 – 847,0 m

 

Branża melioracyjna

 

Drenaż zbieracz F

 • Rurociąg PCV dn.200 pełny – 211,0 mb
 • Studnie melioracyjne DN1000 – 3,0 szt.

 

Branża telekomunikacyjna

 

 • Budowa kanału technologicznego – 250,0 m
 • Budowa studni– 1,0 szt.
 • Układanie kanału technologicznego odcinki: między studniami 64 a 65 L=30m, między studniami 65 a 66 L= 53m, między studniami 67 a 68 L=110m – 193,0 m
 • Układanie kanału technologicznego - km 448+000 – 219,0 m

 

Branża konstrukcyjno – budowlana

 

 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Zbrojenie, szalowanie, betonowanie ścian fundamentowych) – 0,035 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Izolacje fundamentów) – 0,009 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Zasypanie fundamentów) – 0,005 kpl.
 • Instalacja podposadzkowa wod. - kan. oraz rurarz do inst. elektrycznych podposadzkowych – 0,3 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Wykonanie podkładów betonowych - beton chudy - pod posadzkę) – 0,15 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (Wykonanie ław i stóp fundamentowych - zbrojenie i betonowanie) – 0,0015 kpl.

                                                                                                                                                       

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl