Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe:

 • Kontynuacja prac projektowych związanych z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec wrzesnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Poz.

Wyk.

Płat.

Nazwa dokumentu

Zaawansowanie %

II.1

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100,0

II.2

Projekt wykonawczy, Instrukcje obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie

71,5

II.3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II.4

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRiD. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

76,0

II.6

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu wrześniu 2020 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Wycinka drzew o średnicy mniejszej niż 10 cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 10-15cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 16-25cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 26-35cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 36-45cm – km 444+400 - 445+900 – 900 szt.
 • Wycinka drzew o średnicy pnia 46-55cm – km 444+400 - 445+900 – 450 szt.
 • Wycinka zadrzewień (młode drzewa) – km 444+400 - 445+900 – 10 400 m2
 • Wycinka podrostu pod okapem drzewostanu – km 444+400 - 445+900 – 14,9 ha
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – km 441+600 - 441+800, 443+000 – 443+200, 441+300 – 441+500, 442+600 – 442+900 – 24 300 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - km 441+000 – 441+400, 441+200 - 441+300, 441+300 – 441+500, km 441+600 - 441+800, 446+600 – 446+800, 448+300 – 448+680 448+600 – 448+822, 448+400-448+822, 448+600 – 448+900 – 56 600 m3
 • Wykonanie nasypów 447+600 – 447+900 – 17 500 m3
 • Modyfikacja powierzchniowa – km 441+954 – 442+066 – 4 200 m2

DK19

 • Wykonanie nasypów – 1 300 m3
 • Krawężniki kamienne 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 210 mb
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d - 20cm – 1300 m2

DD7

 • Wykonanie nasypów – 1 837 m3

DD10

 • Wykonanie nasypów – 9 200 m3
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 3 000 m2
 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – 31 cm – 3750 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 1 500 m3
 • Przepust P-2.5 – 10 m

DD11

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – 3 500 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 600 m3
 • Wykonanie nasypów – 5 000 m3
 • Wykonanie wykopów w  gruntach nieskalistych – 3 000 m3
 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – 31 cm – 5500 m2

DD14

 • Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5.2,0 – 30cm – 5 600 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 20cm – 2165 m2

DP1366R

 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. Spoiwami c0,4/0,5 – 25cm – 1 044 m2
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% i k>8m/d – 20cm – 1 672 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązłej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – 20cm – 5 761 m2

Rondo  W.Kamień

 • Modyfikacja Powierzchniowa gr. 40cm – Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 – 5 200 m2
 • Modyfikacja powierzchniowa – Rondo 3, 4 – 650 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – Ł3, Ł4 – 2050 m3
 • Wykonanie nasypów – Ł3, Ł4, Ł2 – 3800 m3

Rondo Ł3-Ł4 W.Sokołów

 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. Spoiwami C0,4/0,5-25cm – 4 227 m2
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d – 20cm – 2 400 m2

Roboty mostowe

Obiekt 23 PZM

 • Wykonanie wykopu pod przepust – 459 m3

Obiekt 24 PZM

 • Beton podkładowy – 38,9 m3
 • Montaż prefabrykatów przepustu – 28 szt.

Obiekt 37 PZŚd

 • Wykonanie wykopu pod fundament – 631 m3
 • Beton podkładowy fundamentów – 32 m3
 • Zbrojenie fundamentów – 14 502,2 kg

Obiekt 43 WD

 • Wzmocnienie podłoża – 1 kpl.
 • Wykop pod Trenchmix – 300 m3
 • Beton podkładowy P1, P2 – 10,4 m3
 • Betonowanie fundamentu P1 – 55,5 m3
 • Zbrojenie fundamentów P1, P2 – 10 415 kg
 • Zbrojenie przyczółka P3 – 6 038 kg
 • Zbrojenie filara P2 – 2 586 kg

Obiekt 44 WD

 • Beton podkładowy pod P3 – 20 m3
 • Beton Fundamentu P1, P3 – 264,3 m3
 • Betonowanie korpusu P1 – 150 m3
 • Betonowanie filarów P2 – 41 m3
 • Zbrojenie fundamentów P1, P2 – 3 4191 kg
 • Zbrojenie korpusu P1, P3 – 29 342 kg
 • Zbrojenie filara P2 – 321 kg
 • Szalowanie korpusu P1 – 1 kpl
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P1, P2, P3 – 600 m2

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przeznaczeniem na odkład lub wywóz – 442+900-443+100 – 6 800 m2
 • Modyfikacja powierzchniowa – 440+775-440+862, 442+300-442+550, 442+550-442+650, 442+650 + 442+984, 442+850-442+920, 443+800-443+882 – 27 550 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 441+300-441+500, 441+600-441+900, 442+900-443+300, 443+000-443+500, 443+100-443+300, 444+800-445+100, 446-600-446+800, 447+720-447+975, 448+300-448+680 – 67 856 m3
 • Wykonanie nasypów - 441+725-442+850,441+900-442+650,445+750-446+175, 447+575-448+000, 447+720-447+975, 442+300-442+850, 443+680-444+200, 447+575-448+000 – 38 076 m3
 • Przepust P-2.3 – 442+850 – 42,5 m
 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami C0,4/0,5 - 25cm – 9 626 m3
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm – 4 009 m2

DK19

 • Wykonanie nasypów – 4 387 m3
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d - 20cm – 1 286 m2
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm – 2 200 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 20cm – 1 600 m2
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 10 cm – 3631 m
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5 – 3544 m2
 • Warstwa ścieralna SMA 11 - 4cm KR5 – 2600 m2

DD11

 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm – 5 437 m2
 • przepust P-3.4 – 13,5 m

DD14

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 6 cm KR3 – 1 880 m2
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm – 600 m2

DP1366R

 • warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 10 cm – 2 589 m2
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm – 800 m2

DP1211

 • Rozbiórka - Nawierzchnia twarda ulepszona (z betonu asfaltowego wraz z podbudową) – 2 400 m2
 • Modyfikacja powierzchniowa – 1 850 m2

Węzeł Kamień

 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – Ł3, Ł4 – 3 980 m3
 • Wykonanie nasypów – Ł4, Ł3, Ł2 – 7 635 m3
 • Rozbiórka - Nawierzchnia twarda ulepszona (z betonu asfaltowego wraz z podbudową) – 1 800 m2

Rondo R1-2

 • Wykonanie nasypów – 1 470 m3

Rondo Ł3-4

 • Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 110 m2
 • Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – 15cm – 135 m2

Roboty mostowe

Obiekt 23 PZM

 • Beton podkładowy fundamentu ciągu głównego skrzydeł – 61 m3
 • Montaż prefabrykatów przepustu – 26 szt.
 • Montaż półek dla zwierząt – 66 m

Obiekt 24 PZM

 • Płyta zespalająca – 4,25 m3

Obiekt 37 PZŚd

 • Betonowanie fundamentów P1, P2 – 214 m3
 • Szalowanie korpusów – 0,3 kpl

Obiekt 38 WD

 • Wzmocnienie podłoża – 0,7 kpl.
 • Beton podkładowy P1, P2, P3 – 22 m3

Obiekt 42 WD

 • Wzmocnienie podłoża – 0,75 kpl.
 • Beton podkładowy P1 P2 P3 – 12 m3
 • Beton podkładowy fundamentu P3 – 7 m3
 • Beton fundamentów P1, P2, P3 – 150 m3

Obiekt 43 WD

 • Betonowanie korpusu P1 – 65 m3
 • Betonowanie filara P2 – 23 m3
 • Betonowanie przyczółka P3 – 71 m3
 • Ciosy podłożyskowe – 1,5 m3
 • Montaż łożysk – 6 szt.

 

Obiekt 44 WD

 • Betonowanie ciosów podłożyskowych – 1 m3
 • Betonowanie skrzydła P1L – 40 m3
 • Betonowanie korpusu P3 – 126 m3
 • Zbrojenie ustroju nośnego – 12 803,7 kg

Roboty branżowe

Branża sanitarna

Kolizja W2, W3, W1, W8, W4, W5, G1-2

 • W1 Zgrzewanie rur PEHD Dn 110 – W1 – 90 m
 • Wodociąg Ø125mm PE HD 100 SDR 17 – W2 – 98,5 m
 • Wodociąg Ø180 PE HD 100 SDR 17 – W2 – 100 m
 • Wodociąg Ø110mm PE HD 100 SDR 17 – W5 – 452 m
 • Wodociąg Ø200mm PE HD 100 SDR 17 – W5 – 77 m
 • Wodociąg Ø400mm PE HD 100 SDR 17 – W8 – 63 m
 • Wodociąg Ø630mm PE HD 100 SDR 17 – W8 – 63 m
 • W8 - Wodociąg Ø160 PE HD 100 SDR 17 – 123 m
 • W8 - Rura ochronna Ø630mm PE HD 100 SDR 17 – 34 m
 • W8 - Wodociąg Ø400mm PE HD 100 SDR 18 – 34 m
 • W8 – Sieć wodociągowa rura ochronna Dn 630 – 70 m
 • W8 – Sieć wodociągowa – rurociąg przewodowy Dn 400 – 72 m
 • W8 – Sieć wodociągowa – montaż komory zasuw – 1 kpl
 • W8 – Sieć wodociagowa – montaż zasuw wodociągowych – 2 szt
 • W3 - Rura ochronna Ø125mm PE HD 100 SDR 17 – 60 m
 • W3 - Zgrzewanie rur PEHD Dn 125, Dn 180 – 200 m
 • W3 - Rura ochronna Ø180mm PE HD 100 SDR 18 – 60 m
 • W4 - Wodociąg Ø160mm PE HD 100 SDR 17 - zgrzewanie rur – 200 m
 • W4 - Rura osłonowa Ø315mm PE HD 100 SDR 17 - zgrzewanie rur – 90 m
 • Montaż wpustów deszczowych – kanalizacja deszczowa – 10 kpl.
 • Montaż przykanalików PP DN200 – kanalizacja deszczowa – 12 m
 • Wpusty uliczne 500mm z włazem typu ciężkiego klasy D400 z osadnikiem h=1.0m – kanalizacja deszczowa – 5 kpl.
 • Rury Ø200mm PP SN8 – kanalizacja deszczowa – 30 m
 • Montaż kanału Dn 200 – 106 m

Branża elektroenergetyczna

Kolizja 1eSN

 • Kopanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 3 m3
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m – 16 m
 • Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 3 m3
 • Ułożenie rur osłonowych RHDPE-D 110 w wykopie – 7 m

Kolizja 2eSN

 • Montaż rozłącznika napowietrznego RN wraz z napędem ręcznym – 2 szt
 • Montaż ogranicznika przepięć SN ( POLIM-D) – 2 kpl.
 • Demontaż słupa P przelotowego – 4 szt.
 • Demontaż linii napowietrznej – 622 m

Kolizja 4enN

 • Demontaż linii kablowej – 314 szt.
 • Kopanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 58 m3
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m – 324 m
 • Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – 58 m3
 • Układanie rur osłonowych RHDPEp 110 – 64 m
 • Układanie rur osłonowych RHDPE 110 – 18 m
 • Układanie kabla YAKY 4x120 w rurze – 22 m
 • Układanie kabla YAKY 4x120 w ziemi – 150 m
 • Układanie kabla YAKY 1x120 w rurze – 22 m
 • Układanie kabla YAKY 1x120 w ziemi – 150 m
 • Układanie kabla YKSY 7x2,5 w rurze – 22 m
 • Układanie kabla YKSY 7x2,5 w ziemi – 150 m
 • Wycofanie i zaciągnięcie istn. kabla światłowodowego 24 J w RHDPE 40 – 382 m
 • Wypięcie ze złącza i ponowne zaspawanie światłowodu – 1 szt.
 • Układanie rur opto HDPE 40 w ziemi – 334 m
 • Układanie rur opto RHDPE 40 w rurze RHDPEp 110 – 16 m
 • Wykonanie mufy kablowej przelotowej 1x120 – 2 kpl.
 • Wykonanie mufy kablowej przelotowej 4x120 – 2 kpl.
 • Wykonanie mufy kablowej przelotowej 7x2,5 – 2kpl.

Branża melioracyjna

Drenaż zbieracz A

 • Zbieracz francuski - 36 mb
 • Drenaż francuski - 50 mb
 • Montaż studzienek drenarskich dn 630 – 7 szt.
 • Ułożenie zbieracza H dn.200 rura pełna – 100 m

Drenaż zbieracz G

 • 200 – 170 mb
 • Studzienki drenarskie DN 630 – 1 szt

Drenaż zbieracz D

 • Dn-200 rura osonowa Dn-315 pod S-19– 296 mb

Drenaż zbieracz I

 • 200 – 140 mb
 • Studzienki drenarskie DN 630 – 5 szt.
 • Podsypka piaskowa grub. 10cm pod zbieracze – 32,7 m3
 • Obsypka grub. 30cm ponad wierzch kanału – 163 m3
 • Ułożenie rurociąg drenarskiego PVC-U perforowanego o śr. 20 cm z filtrem z geowłókniny – 200 m
 • Wykonanie studni PP o śr. 630mm z osadnikiem 0,4m – 5 szt.
 • Wykonanie studni betonowej o śr. 1000mm z osadnikiem 0,4m – 3 szt.
 • Rury pełne dn.200 – 138 mb
 • Rury osłonowe dn.315 – 58 mb

 

Branża telekomunikacyjna

Kolizja 3T

 • Ułożenie kabla 2xXzTKMXpw 10x4x0,6 – 100 m
 • Ułożenie światłowodu 24J w rurze RHDPE 40 – 2 980 m
 • Ułożenie rurociągu 2xHDPE 40 – 100 m
 • Montaż mufy przelotowej 20par na kablu miedzianym – 4 kpl
 • Wykonanie studni PP o śr. 630mm z osadnikiem 0,4m – 2 kpl
 • Wykonanie studni betonowej o śr. 1000mm z osadnikiem 0,4m – 2 kpl
 • Rury pełne dn.200 – 1 kpl
 • Rury osłonowe dn.315 – 1 kpl

Kolizja 4T

 • Zaciąganie światłowodu POLKOMTEL 24J – 720 m
 • Wykonanie pomiaru światłowodu – 1 kpl
 • Wycofanie światłowodu POLKOMTEL 24J – 470 m

Kanał technologiczny

 • Montaż studni kablowej SKO-4 - z ramą i pokrywą typu ciężkiego B125 (pokrywa ryglowana zewnętrzna) - kompletnej wraz z wyposażeniem – 6,5 kpl.
 • Montaż studni kablowej SKO-4 - z ramą i pokrywą typu ciężkiego A15 (pokrywa ryglowana zewnętrzna) - kompletnej wraz z wyposażeniem – 1,5 kpl.
 • Montaż studni kablowej SKR-1 z ramą i pokrywą typu ciężkiego B125 (pokrywa ryglowana zewnętrzna) - kompletnej wraz z wyposażeniem – 1,6 kpl.
 • Budowa kanału technologicznego KTp2 (ciąg główny) – 57 m
 • Budowa kanału technologicznego - układanie rur RHDPEp 125 w rowach – 59 m

 

 

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl