Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe:

 • Kontynuacja prac projektowych związanych z Projektem Wykonawczym, Przedmiarami robót  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec stycznia 2021 r. przedstawia się następująco:

  

ETAP ROBÓT

W m-cu styczniu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 441+500, 446+500 – 8 000 m3

 

Roboty mostowe:

Obiekt 40 PZŚg

 • Zbrojenie stalą klasy ANIII (fundament P3) – 22 406 kg

Obiekt 42 WD

 • Deskowanie poprzecznic – 0,2 kpl

Obiekt 44 WD

 • Beton kap – 20 m3

 

Roboty branżowe:

Branża sanitarna

 • Kanał DN160 od Ki3.5 do Ki5.1 – 21,0 m
 • Kanał DN160 od Ki3.4-do Ki3.5 – 35,0 m
 • Studnia kanalizacyjna sanitarna – 5 kpl.
 • KS1 montaż rury osłonowej HDPE DN355 – 25,0 m
 • K1 - przewiert horyzontalny pod DK – 12,0 m
 • Wykop zbiornika ZB 10 – 5300,0 m3
 • Wykopy zbiorników – 2000,0 m3

OUD, MOP Górno

 • Montaż kanalizacji sanitarnej PVC DN160: Ki1.5-Ki1.6-Ki1.7, Ki3.2-Ki3.3-Ki3.4 – 15,0 m
 • Kanał deszczowy Dn400 D17.7 – D17.8, D17.7-D17.8 wraz ze studniami, MOP Górno Wschód – 57,0 m
 • Kanał deszczowy Dn400 D18.5 – D18.6 wraz ze studnią D18.6, MOP Górno Zachód – 70,5 m
 • Kanał deszczowy Dn500 D18.2 – D18.5 wraz ze studniami D18.2, D18.3, D18.4, D18.4a, D18.5, MOP Górno Zachód – 100,0 m
 • Kanał deszczowy Dn300, MOP Górno Wschód – 160,0 m
 • Kanał deszczowy Dn300, MOP Górno Zachód – 153,0 m
 • Kanał sanitarny Dn 160 na OUD – 27,0 m
 • Kanał sanitarny Dn 160 na MOP – 27,0 m

Kolizja wodociągowa

 • W1 Przepięcie kolizji DN160; płukanie; chlorowanie; pobranie próbki wody do analizy –
  1 kpl
 • W3: RO3.1 DN225 – 28,5 m
 • W3: RO3.3 DN315 – 28,5 m
 • W3: wpz3.9-W3.7 DN180 – 53,0 m
 • W3: wpz3.2-W3.1 DN125 – 57,5 m
 • W7: przeprowadzenie próby szczelności; płukanie; przepięcie wykonanego odcinka sieci –
  1 kpl.

Branża elektroenergetyczna:

Węzeł Sokołów

 • Ułożenie kabla oświetleniowego od

- SO-II do latarni nr II/2/22-23

- SO-II do latarni nr II/2/1-6

- V/2/16 do latarni nr IV/2/17-22 – 450,0 m

 • Budowa linii kablowej SN do proj. Stacji transformatorowej na OUD Sokołów – 650,0 mb
 • Budowa linii kablowej nn 4 x 50 mm2 zasilającej szafki elektryczne ( przy rondzie, SO II) – 250,0 mb

Branża telekomunikacyjna:

Kanał technologiczny

 • Montaż rurociągu DN125 – 210,0 m
 • Budowa kanału technologicznego – 185,0 m

Branża konstrukcyjno - budowlana

 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Zbrojenie, szalowanie, betonowanie ław i stóp fundamentowych w osiach 1-3/H-I) – 0,02 kpl
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (Zbrojenie, szalowanie ław i stóp fundamentowych w osiach 1-3/F-H) – 0,02 kpl

                                                                                                                                                       

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

  

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl