Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu październik 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

Droga ekspresowa S-19

 • warstwa ścieralna SMA 11 - 4cm KR7 w km 443+200 - 444+400 str. P, km 445+700-445+970; km 442+750 444+400 str. L – 30 600 m2
 • warstwa wiążąca – AC 16 W - 8cm KR7 w km 443+200 - 445+700 str. L, km 445+700 - 446+700 str. P, km 443+700 - 444+900 str.L; km 442+300 - 443+180 str. P; km 442+ 700 - 444+900 - str.L – 65 050 m2
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych w km 443+200 - 445+700 str. P, km 445+700 - 446+700 str. P, DD2 km 0+300 - 1+400 – 32 000m2
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm (s19 wraz z DD1) – 8000 m2
 • Bariery w pasie rozdziału w km 445+700 - 446+700 str. P, km 445+700 - 448+000, km 445+700 - 448+000 - 3 600 m
 • Bariery krawędziowe w km 444+300 - 445+700 str. P – 3 100 mb
 • Pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr w km 445+700 - 448+500 str. P, – 4000 m
 • Podbudowa Bitumiczna AC22P gr. 18cm II Warstwa w km 442+750 - 442+900 L+P; – 3 500 m2
 • Pobocza z kruszywa łamanego grubość 0,10 – 7 400 m2
 • Wykonanie nasypów pobocza – 2 828 m3
 • Wykonanie pobocza – 3 330 m2
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 441+550 - 441+600 – 5 000 m3
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d - 20cm w km 441+550 - 441+650 – 1 400 m2

Węzeł Sokołów Małopolski

 • Umocnienie rowów płytami ażurowymi - 390 m2

Pasy technologiczne

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 5 4000 m2

DK19

 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP - 23 m
 • Oznakowanie poziome – 100 m2
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa, szara 6 cm, na podsypce 1:4 – 300 mb

DD1:

 • skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej gr.15 cm – 7 500 m2

DD3

 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP- 240 m
 • warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej – 1 950 m2

DD2

 • Warstwa wiążąca - AC 16W 4cm KR1 w km 0+300 - 1+400- 4 000 m2

DD4

 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP – 150 m

DD9

 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 4 200 m2

DD13

 • Humusowanie – 2 800 m2
 • Warstwa wiążąca – AC 16 W - 5cm KR1- 7 179 m2
 • warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm KR1 – 6 950m2

DD14

 • warstwa wiążąca – AC 16 W - 5cm KR1- 570 m2

OUD

 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej – 7 550 m2
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5– 3 200 m2
 • wykonanie krawężnika 15x30 na ławie betonowej – 830 m
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa, szara 6 cm, na podsypce 1:4 – 140 m2
 • Humusowanie skarp – 2 100 m2
 • Humusowanie terenów płaskich – 2 100 m2

DP1277R

 • Warstwa podbudowy – AC 22 P - 7cm KR3 – 1 592 m2                                                      
 • Warstwa wiążąca – AC 16 W - 5cm KR3 - 1 500 m2

DP1366 R

 • podbudowa zasadnicza AC16P 7cm KR3 – 1 000 m2
 • warstwa wiążąca AC16W 5cm KR3 – 991 m2

DG108514R

 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 552 m2

MOP Górno Wschód

 • Oczyszczenie i skropienie na S19, MOP Wschód - 22 000 m2                               
 • Podbudowa Bitumiczna AC22P gr. 7 cm - 6 500 m2
 • Podbudowa Bitumiczna AC22P gr. 12 cm – 1 700 m2                                                                                                                                      

 MOP Górno Zachód

 • Krawężniki kamienne 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 950 m2
 • warstwa ścieralna – kostka betonowa, szara 6 cm, na podsypce 1:4 – 500 m2             
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej – 100 m                                                                                                                                                                 

 

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

36 WD:

 • Schody skarpowe wraz z balustradą (schody) – 15 m
 • Umocnienie stożków i powierzchni poziomych (stożki) – 60 m2

37 PZŚd:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (kapy na skrzydłach) – 1 622 kg
 • Beton kap B35 (kapy chodnikowe na skrzydłach) – 8 m3
 • Nawierzchnia z asfaltu lanego ATL – 348 m2
 • Wpusty mostowe (góra) – 2 szt.
 • Sączki (góra) – 8 szt.
 • Dren z geowłókniny / grysu lakierowanego – 32,8 m
 • Nawierzchnia chodnikowa z żywic (kapy chodnikowe w zakresie UN) – 50 m2
 • Nawierzchnia chodnikowa z żywic (kapy chodnikowe w zakresie UN - warstwa zamykająca) – 39 m2
 • Ekrany przeciwolśnieniowe (montaż wypełnień j. prawa) – 0,2 kpl.                                                                                                                                                           

38WD:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (pozostała część kapy na UN) – 2 796 kg
 • Beton kap B35 (pozostała część kapy na UN) – 13,5 m3
 • Beton niekonstrukcyjny B10 (beton podkładowy pod kapy na skrzydłach w osi 1) – 2 m3
 • Nawierzchnia z asfaltu lanego ATL – 380 m2
 • Nawierzchnia chodnikowa z żywic (UN) – 101,5 m2                                                                                                     

39A WD:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (kapy chodnikowe między dylatacjami pełnymi) – 2014 kg
 • Beton płyt przejściowych B35 (P3) – 13 m3
 • Krawężnik mostowy 18/20 oraz 20/30 (UN) – 45 m
 • Krawężnik mostowy 18/20 oraz 20/30 (wąska kapa UN) – 45 m       
 • Beton kap B35 (szeroka kapa na UN między dylatacjami pełnymi) – 12,5 m3       
 • Prefabrykowane deski gzymsowe (na skrzydłach) – 20 m                           
 • Beton kap B35 (wąska kapa na UN) – 7 m3                           
 • Nawierzchnia z asfaltu lanego ATL – 327 m2                                                                                 

40PZŚg:

 • Zasypki fundamentów, korpusów i najść - 3 600 m3                                            
 • Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej (UN) - 1 782 m2
 • Beton niekonstrukcyjny B25 na ustroju – 93 m3
 • Ekrany przeciwolśnieniowe (montaż słupów na UN) – 34 szt.
 • Nawierzchnia chodnikowa z żywic (gzyms w zakresie UN) – 67 m2
 • Nawierzchnia chodnikowa z żywic (gzyms w zakresie UN - warstwa zamykająca) – 33,5 m2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (gzyms na skrzydłach) – 2 000 kg
 • Beton ustroju B45 (gzymsy na skrzydłach) – 11,50 m3
 • Ekrany przeciwolśnieniowe (pale) – 0,1 kpl.                                                                                                                                                                         

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna:

S19:

 • Montaż umocnień wylotów – 12 kpl.
 • Wykonanie dociążenia na ZB9 – 200 m3
 • Układanie bentomaty na ZB9 – 500 m2                                                                                

DD7:

 • montaż wpustów przy DD-07 – 7 kpl.

MOP:

 • Wykonanie instalacji podtynkowych sanitarnych MOP ZACHÓD – 0,1 kpl.
 • Montaż krat żeliwnych – 20 szt.
 • Montaż zbiornika na substancje niebezpieczne – 1 szt.

38WD:

 • montaż umocnień wylotów od obiektu 38WD – 10 kpl.

40PZŚg:

 • Montaż wpustów deszczowych, studni, wylotów – 6 kpl.             
 • Montaż kanalizacji deszczowej – 45 m                                                                                                                                                   

OUD

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek biurowo-socjalny – sanitarka – 0,25 kpl.
 • Montaż zbiornika na substancje niebezpieczne – 1 kpl.
 • Montaż studni wpadowej SW30.1 i wylotu W30 – 1 kpl.
 • Montaż kanału Dn 800 i wylotu – 1 kpl.
 • Obiekt WD-40 montaż studni wpadowych – 4 kpl.
 • Montaż wyposażenia pompowni wody deszczowej P37 – 1 kpl.                                        
 • OD Montaż przy kanalików deszczowych Dn 200 wraz ze studniami – 15 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zbiorniki:

 • ZB9 Wykonanie wykop – 1 000 m3                                                                                
 • ZB9 Wykonanie dociążenia – 500 m3                                                                                   
 • ZB9 Układanie bentomaty – 500 m3
 • ZB9 Układanie ażurów – 500 m2                                                                   
 • Montaż wylotów – 2 szt.                                                                                                                                                                

 

Branża elektroenergetyczna

MOP

 • Montaż latarni oświetleniowych oraz wysięgników na trasie głównej na MOPie – 30 kpl.
 • układanie kabli oświetleniowych na Mopie wschód relacji SO-I - słup I/2/4, SO-I - słup I/3/2, SO-I - I/1/2, I/1/2 - I/1/4 – 250 m
 • układanie kabli zasilających na MOP WSCHÓD relacji stacja trafo MOP WSCHÓD: 3.1ZK4; YKXS 4x25; L=65/72m; 2ZK2.1; YKXS 4x25; L=223/238m; 3.1ZK6; YKXS 4x50; L=1125/1173m; 3.1ZKSOII; YKXS 4x50; L=143/152m; 3.1ZKSOI; YKXS 4x50; L=144/153m – 1 100 m
 • Układanie kabli oświetleniowych na Mopie Zachód relacji: SO-II - słup II/2/3; YKXS 4x25; L=76/89m; słup II/2/3 - słup II/2/5; YKXS 4x25; L=49/58m – 110 m

Węzeł Kamień

 • Układanie kabli oświetleniowych na węźle Kamień relacji: słup II/3/6 - słup II/3/7; YKXS 4x25; L=29/34m; słup II/2/10 - słup II/2/12; YKXS 4x25; L=94/106m; słup II/1/1 - słup II/1/4; YKXS 4x25; L=85/92m; słup II/1/4 - słup II/1/6; YKXS 4x25; L=69/79m; słup II/1/6 - słup II/1/9; YKXS 4x25; L=98/113m – 270 m

Węzeł Sokołów

 • Montaż złącz kablowych na węźle Sokołów (5ZK1.2.4, 5ZK1.2.5, 5ZK1.2.6) – 3 kpl.
 • Montaż fundamentów oświetleniowych na węźle Sokołów – 8 kpl.

OUD

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych – elektryka – 1,03 kpl.
 • Układanie kabli zasilających na OUD relacji: stacja trafo OUD - 6ZK3; YKXS 4x120; L=166/176m; stacja trafo OUD  - 6ZK5; YKXS 4x25; L=82/88m; stacja trafo OUD  - 6ZK10; YKXS 4x16; L=148/157m – 290 m

 

Branża melioracyjna

 • Wykop rowu R-5 – 100 m
 • Wykonanie na rowie do Dworu – 30 mb      
 • Umocnienie narzutem kamiennym Rowu nr 5 – 40 mb
 • Usuwanie usterek – 2 kpl.                                                                                                                              

 

Branża telekomunikacyjna

 • TC04 km 448+070L, SZR / nacięcie nawierzchni bitumicznej, ułożenie przewodu pętli w szczelinie, uszczelnienie szczeliny kordem, wypełnienie szczeliny masą zalewową – 2 kpl.
 • Kanał technologiczny: układnie rurociągu między studniami: nr 21 a 22 długość c.d 40m; nr 22 a 23 długość 59m; nr 74 a 75 długość 60m; nr 74 a 75 długość c.d. 32m; nr 74/1 a 74/2 długość 15m; 39 a 40 długość 137m; 40 a 41 długość 20m; 41 a 42 długość 152m; 44 a 45 długość 198m   – 608 m

 

Branża konstrukcyjno - budowlana

OUD

 • Tynki wewnętrzne budynek warsztatowo – garażowy – 0,0615 kpl.                  
 • Dach - budynek biurowo-socjalny - 0,0555 kpl.                                                          
 • Wykonanie wylewek jastrychowych na parterze i piętrze – bud. Biur.-socjalny – 1,078 kpl
 • Montaż fasady zewnętrznej - budynek biurowo-socjalny- 0,0175 kpl.     
 • Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - budynek biurowo-socjalny – 0,072 kpl.
 • Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - budynek warsztatowo – garażowy – 0,072 kpl.
 • Wykonanie tynków wew. na budynku Biurowo - Socjalnym - I Piętro – 0,022 kpl.
 • Wykonanie elewację klinkierową budynek warsztatowo – garażowy – 0,02 kpl.
 • Wykonanie izolacji pod posadzkowych na budynku warsztatowo – garażowym – 0,01 kpl.                                                                                                        

MOP ZACHÓD:

 • Wykonanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną – 0,001 kpl.
 • Wykonanie fundamentów pod wiaty wypoczynkowe – 0,06 kpl.
 • Wykonanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną – 0,019 kpl.
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża (klej i siatka) pod elewację klinkierową – 0,036 kpl.                                                            

MOP WSCHÓD:

 • Wykonanie fundamentów pod wiaty wypoczynkowe – 0,08 kpl.

Wykonanie dachu – 0,31 kpl.    

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl