Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 30/08/2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie powiadomił w formie Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz GDDKiA Oddział w Rzeszowie na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę rowów melioracyjnych (w tym likwidacja i wykonanie nowych) wraz z przepustami, przebudowę sieci drenarskiej, likwidację urządzeń wodnych – stawów, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, przepustów, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych – odcinkowa przebudowa koryta potoku Rudna (Rudnia) i potoku Turka, w zakresie zadania: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie C od węzła "Kamień" (z węzłem) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) o długości około 7,9 km.

Zgodnie z Obwieszczeniem, w terminie od 28 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które wyłożone są do wglądu w pok. nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przy ul. Hanasiewicza 17A w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl