Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu maju 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

Droga ekspresowa S-19

 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w km 441+600, 447+500 - 447+800, 446+500 - 446+700, 446+699 - 446+800, DG2 – 7 900,0 m3
 • Wykonanie nasypów - pas rozdziału w km 447+600 - 448+000, km 446+400 - 446+550, 445+700 - 446+100, DG2, DG3, km 447+300 - 447+500 – 13 000,0 m3
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 18 cm w km 442+800 - 444+340 – 6 100,0 m2
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm w km 444+340 - 444+800, 446+100 - 446+400, 442+000 - 442+300, 446+100 - 446+600 P, 447+350 - 447+600 P i L, 441+800 - 442+329, km 446+400 - 446+600 L, km 445+700 - 446+000 – 49 450,0 m2
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR > 35% i k>8 m/d - 20cm w km 445+200 - 445+500, 446+580 - 446+640, 445+500 - 445+700, 441+700 - 442+000 – 16 750,0 m2
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 w km 442+000 - 442+330, 445+500 - 445+700, 441+700 -442+000, 441+600 - 441+800 – 34 500,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm - 442+330 - 442+820, 446+100 - 446+400, 444+340 - 444+800, 446+100 - 446+600, 447+300 - 447+600 P i L, DD6, 441+800 - 442+329, 441+800 - 442+329 – 56 050,0 m2
 • Ściek monolityczny w km 442+329 - 442+750, 441+800 - 442+329, 444+340 - 444+800, 446+500 - 447+200 P – 2 119,0 mb
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm w km DG2, S19 km 447+500 - 448+00, 446+100 - 446+300, DG3 – 11 800,0 m2
 • Wykonanie rowów szczelnych w km 447+500 - 448+00 – 800,0 m

Węzeł Sokołów Małopolski Północ

 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm – 4 600,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 200,0 m2
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm – 200,0 m2

Węzeł Kamień

 • Krawężniki kamienne 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – Rondo R1-2, R3-4 – 330,0 m
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm - DK19 km 0+000 - 0+211 – 890,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza - beton C25/30 - Rondo R1-2, R3-4 – 74,0 m2
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm - Rondo R1-2, R3-4 – 74,0 m2
 • Wykonanie nasypów – 1 500,0 m3

Droga krajowa DK19

 • Wykonanie nasypów w km 0+211 - 0+480 – 3 500,0 m3
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 15cm w km 0+000 - 0+150 – 450,0 m2

Droga DW878

 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 245,0 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 180,0 m3
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm – 180,0 m2

DG2

 • Wzmocnienie podłoża– 1 200,0 m2
 • Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 200,0 m
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 200,0 m
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 15cm – 400,0 m2

 

DG6, DG3

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - 20cm – 3 400,0 m2
 • DG3 - Wykonanie nasypów – 500,0 m3

DD1

 • Wykonanie nasypów w km 0+000 - 0+884 – 2 800,0 m2

MOP Górno

 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 w km 0+275 - 0+385, 0+400 - 0+711 – 6 000,0 m2

Droga Powiatowa DP1366R

 • Wzmocnienie podłoża – 2 000,0 m

 

Roboty mostowe:

Obiekt 23PZM

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (ściany) – 2 728,0 kg
 • Beton ustroju (skrzydła) – 20,0 m3

Obiekt 24PZM

 • Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej - 135,0 m3
 • Beton fundamentów (fundament pod bariery) – 8,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundament pod bariery) – 1 359,0 kg
 • Beton ochronny – 3,0 m3

Obiekt 36 WD

 • Deskowanie ścianek zaplecznych (korpus P1) – 1,0 kpl.
 • Beton przyczółków (ścianka zapleczna P1, P3) – 20,0 m3
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P1 i P3 – 9,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (poprzecznice P1 P3) – 3 812,0 kg
 • Beton ustroju (poprzecznice P1 P3) – 10,0 m3
 • Belki prefabrykowane – 30,0 szt.

Obiekt 37 PZŚd

 • Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej – 50,0 m2

Obiekt 38WD

 • Deskowanie poprzecznic – 0,3 kpl.
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (poprzecznice P1 P2 P3) – 4 396,0 kg
 • Beton ustroju (poprzecznice P1 P2 P3) – 20,0 m3
 • Belki prefabrykowane – 22,0 szt.
 • Zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych – 100,0 m3

Obiekt 40 PZŚg

 • Montaż podparcia – 0,95 kpl.
 • Zasypki fundamentów, korpusów i najść – 1 000,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (ustrój) – 20 000,0 kg

Obiekt 39A WD

 • Beton fundamentów (P1) – 63,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpus P1 P3) – 12 500,0 kg
 • Beton filarów – 6,0 m3
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (filary) – 2 727,0 kg
 • Beton przyczółków (korpus P1) – 95,0 m3

Obiekt 42 WD

 • Przygotowanie powierzchni pod papę – 0,8 kpl.
 • Dylatacje modułowe – 21,0 m

Obiekt 43 WD

 • Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej – 140,0 m2
 • Dylatacje modułowe – 19,0 m

 

Roboty branżowe:

Branża sanitarna

 • S19 km 442+400 - 442+750 - KD/regulacja wpustów – 40,0 kpl.
 • S19 km 448+600 - 448+800 - KD/montaż wlotów i wylotów zbiornika ZB12 – 4,0 kpl.
 • S19 km 448+600 - 448+800 - KD/montaż studni - 3,0 kpl.
 • S19 km 448+600 - 448+800 - KD/montaż kanału – 74,5 m
 • S19 km 448+100 - KS/ ułożenie kanału DN160 Ki3.3.2-Ki3.2-Ki3.3 – 84,5 m
 • S19 km 446+600 - KS/posadowienie studni: Ki3.2,Ki3.3 – 2,0 kpl.
 • S19 km 448+100 - W/ułożenie wodociągu DB75 W8i.5-W8i.6.1-Wms – 30,0 m
 • S19 km 447+550-448+000 - montaż wylotów wraz z umocnieniem – 18,0 kpl.
 • S19 km 448+300 - montaż kanału SW43.1-Sw43.3 – 20,0 m
 • S19 km 448+300 - montaż studni SW43.1-Sw43.3 wraz z wylotem – 3,0 kpl.
 • S19 km 448+000 - montaż wodociągu W8i.3.6 - W8i.3.10 DN63 – 73,0 m
 • S19 km 448+000 - montaż wodociągu W8i.3.9 - W8i.myj.przejazd. DN40 – 9,0 m
 • S19 km 441+400 - montaż wodociągu W3.5 - W3.6 DN125,  – 25,0 m
 • S19 km 441+400 - montaż wodociągu W3.11 - W3.12 DN180 – 25,0 m
 • S19 km 448+200 - KS/montaż wodociągu W8i.6-W8i.7-W8i.8 DN90 – 80,0 m
 • S19 km 447+550-448+00, 446+500-447+700 - umocnienia wylotów DN200 – 13,0 kpl.
 • S19 km 441+500 - montaż wpustów deszczowych na najazdach na WD-43 – 15,0 kpl.
 • Kanalizacja sanitarna Ki.3.2a - Ki3.2 - kan. sanitarna DN200 – 7,0 m
 • Montaż przykanalików DN200 mm na S19 – 229,5 m
 • Montaż wpustów deszczowych na S19 km 441+300 – 18,0 szt.
 • Montaż osadnika zawiesin na S19– 1,0 szt.
 • Montaż wylotów Dn 200 na S19 – 4,0 szt.
 • Montaż wylotów przykanalików na S19 – 11,0 szt.
 • Montaż zwieńczeń wpustów deszczowych – 48,0 szt.
 • Demontaż rurociągów W1 – 125,0 m
 • Umocnienia wylotów na S19 – 7,0 kpl.
 • Montaż rury ochronnej RO3.2 - DN225 – 13,5 m
 • Montaż rury ochronnejRO3.4 - DN315 – 13,5 m
 • Montaż rury osłonowej Dn 200 RO10i.2a – 20,0 m
 • ZB12 - montaż elementów ciśnieniowych – 8,0 kpl.
 • ZB8- dociążenie – 6 000,0 m3
 • ZB3 - wykopy – 375, m3
 • ZB12 - montaż schodów – 0,5 kpl.
 • ZB8 - montaż konstrukcji ciśnieniowych – 3,0 kpl.
 • ZB11 – wykop – 2 000,0 m3
 • ZB10 - montaż schodów – 0,5 kpl.
 • ZB3 - stabilizacja zbiornika – 500,0 m3
 • ZB2 – wykop – 1 200,0 m3
 • ZB8 - układanie płyt ażurowych – 800,0 m2
 • ZB12 - ułożenie ażurów na zbiorniku ZB12 – 1 480,0 m2
 • ZB8 - ułożenie bentomaty na zbiorniku ZB8 – 6 320,0 m2

 

Branża elektroenergetyczna

MOP

 • Układanie kabli oświetlenia GDDKIA YKXS 4x25 w km 443+600 - km 444+400, 443+600 - 444+400 – 1 100,0 m
 • Układanie rur RHDPEp 110/6,3 oświetlenia GDDKIA MOP Zachód – 162,0 mb
 • Układanie rur RHDPEp 110/6,3, RHDPEp 160/9,1, zasilania MOP Zachód – 82,0 mb

 

Węzeł Kamień

 • Układanie kabli oświetleniowych YKXS 4x25 od latarni III/3/4 do latarni III/3/11, od SO III do latarni III/1/12 w km 440+800 do km 441+000  -  500,0 m

OUD

 • Układanie kabli oświetlenia GDDKIA YKXS 4x25 – 160,0 m
 • Montaż stacji transformatorowej – 1,0 kpl.

S19

 • Układanie kabli oświetlenia GDDKIA YKXS 4x25 w km 447+500 - 447+600 – 430,0 mb

 

Branża melioracyjna

 • RZ-48 rz. RUDNIA wykonanie narzutu kamiennego – 46,0 mb
 • RZ -48 rz. RUDNIA umocnienie kiszka faszynowa – 24,0 mb

 

Branża telekomunikacyjna

 • S19 km 443+200 - 444+900 - kanał technologiczny - układanie rurociągu między studniami 36 a 37 oraz 37 a 38 – 283,0 m
 • S19 km 445+300 - km 445+600 - układanie rurociągu między studniami 43 a 44, 43 a 43/1, 43/2 a 43/3 – 142,0 m
 • S19 km 446+500 do km 447+050 - kanał technologiczny - układanie rurociągu między studniami 51 a 54 – 532,0 m
 • Wymiana studni kablowych – 3,0 szt.
 • S19 - kanał technologiczny - układanie rurociągu między studniami 42 a 44 – 262,0 m

Branża konstrukcyjno - budowlana

OUD

 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy [wykonanie fundamentów (ławy, stopy, ściany, kanał) - zbrojenie i betonowanie] – 0,43 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (prace murarskie na poziomie "0" budynku) – 0,70 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (wykonanie podkładu z chudego betonu pod posadzkę) – 0,20 kpl.
 • Konstrukcja wiata na sprzęt [wykonanie fundamentów (ławy, stopy, ściany) - zbrojenie i betonowanie]– 0,37 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (roboty ziemne - wykonanie wykopu pod kanał wewnętrzny) – 0,10 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (roboty ziemne - zasypanie fundamentów) – 0,12 kpl.
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (wykonywanie słupów - zbrojenie, betonowanie) – 0,16 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (prace przy wykonaniu stropu nad parterem oś 1-3/H1-K) – 0,20 kpl.
 • Konstrukcja Budynek biurowo-socjalny (prace przy wykonaniu stropu nad parterem oś 1-3/A-H) – 0,10 kpl.

Konstrukcja Budynek warsztatowo-garażowy (wykonywanie ścian murowych wraz z wieńcami w osiach 1-3/K-M) – 0,03 kpl.

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl